Dành cho các kiểm toán viên đang gặp khó khăn trong việc cải thiện năng suất kiểm toán đồng thời đưa ra những hiểu biết mang tính chiến lược. TeamMate cung cấp các giải pháp chuyên môn, được cung cấp cùng với các dịch vụ chuyên nghiệp cao cấp, cho các kiểm toán viên trên toàn cầu và trong mọi ngành.
Back To Top