Prawo01 lipca, 2019

Samorząd Terytorialny 5/2019

Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

dr hab. Ryszard Szostak
jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

W wyniku ostatnich nowelizacji prawa zamówień publicznych, a także wprowadzenia rozporządzenia europejskiego nr 2016/679 o ochronie danych osobowych, wzrosło znaczenie praktyczne zasad jawności i przejrzystości procedur zamawiania dostaw, usług lub robót budowlanych na zaspokojenie potrzeb publicznych. Unowocześnione regulacje dookreślają oraz modyfikują dotychczasowy zakres pojęciowy tych zasad oraz związane z nimi standardy proceduralne. Nie wynikają one jednak wprost z definicji legalnych, lecz z całokształtu regulacji. Ujęcie takie nastręcza jednak licznych trudności interpretacyjnych, zwłaszcza w sferze wymagań proceduralnych podyktowanych nowymi rozwiązaniami normatywnymi. Celem niniejszego opracowania jest usunięcie zaistniałych wątpliwości, poprzez objaśnienie trudniejszych kwestii, z zastosowaniem wykładni funkcjonalnej nowych przepisów.

Słowa kluczowezamówienie publiczne, jawność i przejrzystość procedur, informacje poufne, ochrona danych osobowych

dr hab. Ryszard Szostak
is a professor of the Kraków University of Economics

Openness and transparency of public procurement proceedings

As a result of the latest amendments to the public procurement law, as well as the introduction of European regulation no. 2016/679 on personal data protection, the practical significance of the principles of openness and transparency of the procedures on ordering supplies, services and works for satisfying public needs has increased. The modernized regulations specify and modify the scope of the notion of these rules and their related procedural standards. However, they do not arise directly from the legal definitions, but from the overall regulations. Even so, such an approach creates numerous difficulties in interpretation, especially with regard to procedural requirements dictated by new normative solutions. The objective of this article is to eliminate doubts that have arisen by clarifying the more difficult matters, using the functional interpretation of the new regulations.

Keywords: public procurement, openness and transparency, confidential information, personal data protection

Bibliografia:

Babiarz S., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2011
Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016
Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, „Miscellanea Iuridica” 2004/4
Górzyńska T., Zasada jawności w administracji, „Państwo i Prawo” 1988/6
Górzyńska T., Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności [w:] Państwo prawa. Administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Chmaj M. [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2011
Kisiel E., Konicz D., Ordysińska M.T., Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, Wrocław 2018
Lipiec-Warzecha L., Ustawa o fi nansach publicznych, Komentarz, Warszawa 2011
Litwiński P., Barta P, Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2017
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014
Michalak P., Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia materialnoprawne, „Prawo Spółek” 2003/12
Olejniczak A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Art. 1–449 11 , red. M. Gutowski, Warszawa 2016
Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017
Ruśkowski E. [w:] Nowa ustawa o fi nansach publicznych, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010
Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Zasady jawności i przejrzystości w procesie udzielania zamówień publicznych – zagadnienia wybrane, „Prawo Zamówień Publicznych” 2019/1
Sołtysiński S.[w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006
Szostak R., Zasady prawa zamówień publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych” 2014/3
Szostak R., Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Polska na tle Unii Europejskiej, red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, Warszawa 2010
Szostak R. [w:] Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, red. R. Szostak, Warszawa 2018
Traple E., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, „Monitor Prawniczy” 2003/1 (dodatek)


dr hab. Bogumił Pahl
jest profesorem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

Kontrowersje wokół opodatkowania budowli wewnątrz budynku na przykładzie stacji redukcyjno-pomiarowych gazu

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji redukcyjno-pomiarowych gazu. W pierwszej kolejności rozważyć należy dopuszczalność opodatkowania rzeczy znajdujących się w budynkach. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ z reguły wyposażenie znajdujące się wewnątrz budynku nie stanowi odrębnego od budynku przedmiotu opodatkowania. Od tej reguły istnieją odstępstwa, o ile spełnione zostaną określone warunki.

Słowa kluczowe: podatek, budowle w budynku, stacje redukcyjno-pomiarowe gazu

dr hab. Bogumił Pahl
is a professor of the Chair of Financial Law at the Faculty of Law and Administration of the Warmia and Mazury University in Olsztyn; a member of the Group of Experts on Local Tax Law

Controversies around the taxation of structures within a building using the example of a gas reduction and metering station

The fundamental objective of the article is to present the issue of taxation of a gas reduction and metering station with property tax. In the first instance, consideration needs to be given to the admissibility to tax the items contained within buildings. This is of key significance because, as a rule, the fittings inside a building do not constitute an item which is separately taxable from the building. There are variances from this rule, if specific conditions are satisfied.

Keywords: tax, structures in a building, gas reduction and metering station


Bibliografia:

Adamiak B., Borkowski J.,, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004
Borszowski P., Podatek od nieruchomości od budowli telekomunikacyjnych w postaci kanalizacji kablowych wraz z liniami kablowymi, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2008/2, s. 47
Dowgier R. Sieć techniczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, „Finanse Komunalne” 2004/12, s. 26
Pahl B., Opodatkowanie stacji transformatorowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r., „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018/4, s. 6–18
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1992


prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
jest Kierownikiem Katedry Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, radcą prawnym.

Opłata za usługi wodne w zakresie retencji – zagadnienia materialnoprawne

Zasadnicza część ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne weszła w życie 1.01.2018 r. Ciągle jeszcze trwa vacatio legis pojedynczych przepisów, które będą sukcesywnie wchodzić w życie w kolejnych okresach. Ustawa ta bez wątpienia zawiera dwa zupełnie nowe rozwiązania, które dotychczas nie były znane w systemie prawa polskiego. Pierwszym z nich jest utworzenie zupełnie nowego podmiotu prawa, drugim natomiast jest wprowadzenie opłat za usługi wodne. Częściowo opłaty za usługi wodne pokrywają się z dotychczas funkcjonującymi opłatami za korzystanie ze środowiska, jednak akurat w przypadku opłat związanych z retencją o takiej kontynuacji nie można mówić. Są to zatem zupełnie nowatorskie rozwiązania, które warto poddać bliższej analizie z punktu widzenia prawa zarówno formalnego, jak i materialnego.
Celem tego opracowania jest analiza przesłanek materialnoprawnych, od których ustawodawca uzależnia te opłaty z ograniczeniem analizy tylko do opłaty retencyjnej. Artykuł będzie zawierał nie tylko analizę przyjętych przez prawodawcę rozwiązań, ale również ich ocenę z jednoczesnym sformułowaniem postulatów de lege ferenda.

Słowa kluczowe: prawo wodne, opłata retencyjna, opłaty za usługi wodne

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
is the Manager of the Chair of Environmental Protection Law of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, professor of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, a legal adviser

Charge for water retention services – substantive law issues

The main part of the Water Law of 20 July 2017 became effective on1 January 2018. Individual provisions are still subject to a vacatio legis and will gradually become effective over time. This Act doubtless contains two completely new solutions, which had not appeared in the system of Polish law to date. The first of these is the establishment of a completely new legal entity, while the second is the introduction of charges for water services. The charges for water services partially overlap with the charges in force to date for the use of the environment, but in the case of the charges for retention, there cannot be talk of such a continuation. Therefore, they are completely innovative solutions, which is worth analysing more closely from the point of view of formal and substantive law.
The objective of this article is to analyse the substantive law premises on which the lawmakers make these charges contingent with the restriction of the analysis to just the retention charge.
The article contains not only an analysis of the solutions accepted by the lawmakers, but also their assessment, with the simultaneous formulation of de lege ferenda postulates.

Keywords: water law, retention charge, charges for water services

Bibliografia:

Włodyka S., Spyra M. [w:] Prawo umów handlowych – system prawa handlowego, red. S. Włodyka, Warszawa 2014, t. 5, s. 38
Gliniecka M., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–Gdańsk 2007, s. 12
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Warszawa 2010
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017
Filipek K., Kucharski M., Michalski P., Nowe prawo wodne – najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, Warszawa 2018
Tuleja P. [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016
Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dziadkiewicz B., Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007
Rakoczy B., Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polskim, Warszawa 2012
W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 2, Warszawa 2003, s. 233


dr hab. Iwona Sierpowska
jest profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Filii we Wrocławiu

Kwalifikacje pracownika socjalnego w świetle dostępu do zawodu i możliwości jego wykonywania

Zawód pracownika socjalnego jest zawodem regulowanym. Uprawnienia do jego wykonywania przysługują absolwentom kierunku studiów praca socjalna oraz kolegium pracowników służb społecznych. Ponadto ustawodawca dopuścił do zawodu inne grupy, uzależniając uznanie ich kwalifikacji od kryteriów związanych z wykształceniem, takich jak: nazwa kierunku studiów, ich poziom, odbyta specjalność, data rozpoczęcia i ukończenia nauki. Regulacje te ograniczyły dostęp do zawodu oraz skomplikowały system oceny kwalifikacji wymaganych do jego wykonywania i awansu. Ich zasadność wzbudza wątpliwości i rodzi problemy związane z zatrudnianiem kadr w systemie pomocy społecznej.

Słowa kluczowe: pracownik socjalny, kwalifikacje zawodowe, pomoc społeczna

dr hab. Iwona Sierpowska
is a university professor at the Law and Social Communication Department of the SWPS University of Social Sciences and Humanities, Branch in Wrocław

Qualifications of a social worker in the light of access to the profession and the ability to practice it

The profession of a social worker is regulated. University graduates in social work and the council of social service employees have the right to practice it. Furthermore, the lawmakers also admitted other groups, making the recognition of their qualifications contingent on criteria related to qualifications, such as the name of the degree course, the level, the specialization undertaken and the start and end dates of the education. These regulations restricted access to the profession and complicated the system of assessing the qualifications required for practicing it and for being promoted. Their justification gives rise to doubts and creates problems related to the employment of personnel in the social welfare system.

Keywords: social worker, professional qualifi cations, social welfare


Bibliografia:

Brenk M., Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2012/2, s. 135
Gumienna E., Ocena pracownicza w ośrodkach pomocy społecznej, „Doradca w Pomocy Społecznej” 2018/54, https://doradcawpomocyspolecznej.pl/artykul/ocena-pracownicza-w-osrodkach-pomocy-spolecznej
Kanios A., Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych –wybrane konteksty, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2017/3, s. 195
Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001
Łuszczyńska M., Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji, Warszawa 2013
Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013
Olech A., Praca socjalna a inne profesje; punkty styczne i rozłączne [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalne w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2012
Piekut-Brodzka D., Aspekty etyczne pracy socjalnej i pomocy społecznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993/8, s. 50
Słownik języka polskiego, oprac. L. Drabik, E. Sobol, t. 1, Warszawa 2007


Kamil Gopaniuk
jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Strefa płatnego parkowania – problemy pomiędzy regulacją prawną a praktyką

Strefy płatnego parkowania to wyznaczone obszary miast, w których istnieje obowiązek uiszczenia opłaty za postój pojazdów samochodowych. W czasie dwóch ostatnich dekad pojawiło się wiele problemów pomiędzy regulacją prawną a praktyką w tym zakresie. Najważniejsze z nich to: ustawowy cel ustanowienia stref w praktyce; pobór opłat w soboty; wątpliwości co do obowiązku podawania numeru rejestracyjnego podczas uiszczania opłaty postojowej; brak jednoznacznej definicji „wyznaczonego miejsca postojowego”, a co za tym idzie – niedookreślone istnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
Autor analizował uchwały rad miasta, rozporządzenia, ustawy, orzeczenia sądów. Obecne przepisy oraz problemy wymagają analizy i przedyskutowania pod kątem ewentualnej nowelizacji ustawy o drogach publicznych, mimo iż doszło do istotnych zmian prawa w ustawie z 5.07.2018 r. Celem artykułu jest zaproponowanie nowych, efektywnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedmiotowych problemów.

Słowa kluczowepłatne parkowanie, strefa płatnego parkowania, drogi publiczne, śródmiejska strefa płatnego parkowania

Kamil Gopaniuk
is a doctorate student at the Chair of Administrative Law, Faculty of Law at the University of Białystok

Metered parking zone – problems between legal regulation and practice

Metered parking zones are specified areas of cities where a charge needs to be paid for parking vehicles. Numerous problems between the legal regulations and practice in this area have appeared over the past two decades. The most important of these are the statutory objective of establishing zones in practice, the collection of charges on Saturdays, doubts as to the requirement to provide the registration number while paying the parking fee, the lack of unambiguous definition of “defined parking space” and therefore the lack of specification of the existence of the obligation to pay the parking fee.
The author analysed the resolutions of the city councils, the regulation, the act and court judgments. The current provisions and problems require analysis and discussion regarding the possible amendment of the Act on public roads, even though significant changes were made in the law in the Act of 5 July 2018. The objective of the article is to propose new, effective legislative solutions to these problems.

Keywords: metered parking, metered parking zone, public roads, city centre metered parking zone
dr Robert Gawłowski
Autor jest adiunktem w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zajmującym się zarządzaniem publicznym, samorządem terytorialnym i ustrojami obszarów metropolitalnych.

dr Kamil Miliszewski
Autor jest specjalistą ds. komunikacji internetowej w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, członkiem Rady Osiedla Okręgu Chełmińskie w Toruniu, dziennikarzem oraz ekspertem ds. konsultacji społecznych zajmującym się partycypacją społeczną i nowymi ruchami społecznymi.

Social media w administracji samorządowej na przykładzie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawność funkcjonowania administracji publicznej uwarunkowana jest współpracą z otoczeniem społecznym. Za sprawą dynamicznie rozwijających się mediów społecznościowych (ang. social media), zmieniły się sposób komunikacji i aktywności społecznej. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób na powyższe zmiany zareagowała administracja powiatowa w województwie kujawsko-pomorskim. W trakcie badań posłużono się metodą badań ankietowych oraz analizą treści publikowanych komunikatów. W wyniku badań stwierdzono, że administracja lokalna wykorzystuje kanały mediów społecznościowych wyłącznie do bieżącej informacji o realizowanych działaniach, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach do realizacji zadań publicznych. Wyodrębniono także trzy strategie komunikacyjne stosowane przez administrację powiatową.

Słowa kluczowemedia społecznościowe, administracja responsywna, komunikacja społeczna, realizacja zadań publicznych


dr Robert Gawłowski
is a senior lecturer at the WSB University in Toruń in the management of public territorial self-government and systems of metropolitan areas.
dr Kamil Miliszewski
is a specialist in online communications at the Dwór Artusa Cultural Centre in Toruń, a Councillor of the Chełmińskie District in Toruń, a journalist and an expert on public consultations with public participation and new social movements.

Social media in self-government administration using the example of the counties of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship

The efficiency of the functioning of public administration is conditional on the cooperation with the social environment. The method of communication and social activity have changed as a result of the rapidly developing social media. The objective of the article is to analyse how the county administration in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship responded to these changes.
A questionnaire survey and an analysis of the content of published messages were used in the analysis. As a result of the survey, it was concluded that the local administration uses social media channels exclusively to provide current information on the activities that are being performed and only in exceptional circumstances to perform public tasks. Three communication strategies used by the county administration were also distinguished.

Keywords: social media, responsive administration, public communication, fulfilment of public tasks

Bibliografia:

Bennett L.V., Manoharan A.P., The use of Social Media Policies by US Municipalities, „International Journal of Public Administration” 2016/4
Bertot J., Jager P., Hansen The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges and recommendations, „Government Information Quarterly” 2012/1
Bryer T.A., Zavattaro S.M., Social Media and Public Administration, „Administrative Theory and Praxis” 2011/1
Council of Europe, Information, (social) media and civil service. Puttin social median in use in public administration, CDL-UDT(2011)013, May 2011
Eggers W.D., Government 2.0: Using technology to improve education, cut red tape, reduce gridlock, and enhance democracy. Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2004
Haro-de-Rosario A., Sáez-Martín A., Caba-Pérez M., Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook?, „New Media & Society” 2018/1
Haro-De-Rosario A., Sáez-Martín A., Del Mar Gálvez-Rodríguez M., Facebook As A Dialogic Strategic Tool For European Local Governments, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 2017/50E
Karkin N., Koseoglu O., Zahid Sobaci M., Social Media Policy in Turkish Municipalities: Disparity Between Awareness and Implementation [w:] Social Media for Government Services, red. S, Nepal, C. Paris, D. Georgakopoulos, Londyn 2015
Mickoleit A., Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Policy Makers, „OECD Working Papers on Public Governance” 2014/26
Noveck B., WikiGovernment. How technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful, Washington 2009
Papińska-Kacperek J., Polańska K., Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, „Rocznik Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2014/33
Park M.J., Kang D., Tho J.J., Lee D.H., Policy role of social media in developing public trust. Twittter communication with government leaders, „Public Management Review” 2015/9
Vanhommering I., Karre P.M., Public accountability in the Internet age: changing roles for governments and citizens, „International Review of Public Administration” 2014/2


dr Małgorzata Sekuła-Leleno
jest radcą prawnym, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Legitymacja czynna osoby sprawującej zarząd nieruchomością – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2018 r. (III CZP 27/18)

Zagadnienie legitymacji czynnej osoby sprawującej zarząd nieruchomością na gruncie art. 18 ust. 5 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uzależnione jest od konkretnego układu stosunków pomiędzy nią a właścicielem lokalu.
Podstawowe znaczenie dla określenia legitymacji czynnej do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ma, zgodnie z ogólnymi przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej, wykazanie przez dochodzącego tej odpowiedzialności faktu poniesienia szkody.
Możliwość dochodzenia na swoją rzecz odszkodowania na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wymaga istnienia prawa podmiotowego, zatem roszczenie to nie przysługuje podmiotom działającym nie w imieniu własnym, lecz w imieniu i na rzecz innej osoby.

Słowa kluczowe: legitymacja czynna, odszkodowanie, właściciel, eksmisja

dr Małgorzata Sekuła-Leleno
is a legal counsel, senior lecturer at the Faculty of Law and Administration of the Lazarski University in Warsaw

The right of action of a person managing real property – commentary on the decision of the Supreme Court of 10 August 2018 (III CZP 27/18)

The right of action of a person managing real property under Article 18, para. 5 of the Act on the protection of tenants’ rights, the municipality’s housing stock and the amendment of the Polish Civil Code, of 21 June 2001, depends on the specific relationship between that person and the owner of the premises.
In accordance with the general conditions of liability for compensation, the demonstration by the claimant asserting such liability of having suffered damage is of fundamental significance to the definition of the right of action to assert a claim on the basis of Article 18, para. 5 of the Act on the protection of tenants’ rights, the municipality’s housing stock and the amendment of the Polish Civil Code.
The possibility of claiming compensation under Article 18, para. 5 of the Act on the protection of tenants’ rights, the municipality’s housing stock and the amendment of the Polish Civil Code requires the existence of a personal right and therefore entities acting for and on behalf of another person instead of themselves are not entitled to the claim.

Keywords: right of action, compensation, owner, eviction

Bibliografia:

Podsiadlik C., Roszczenia odszkodowawcze właściciela lokalu mieszkalnego, „Monitor Prawniczy” 2002/20, s. 933
Nazar M., Ochrona praw lokatorów, cz. 1, „Monitor Prawniczy” 2001/19, s. 961
Gola A., Suchecki J., Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, Warszawa 2000, s. 24
Bończak-Kucharczyk E., Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych, Warszawa 2011, s. 46
Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2012, s. 44
Doliwa A., Komentarz do art. 2 u.o.p.l. (w:) A. Doliwa, Najem lokali. Komentarz, Warszawa 2010
Panowicz-Lipska J. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 8, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011, s. 78
Rakoczy B., Odpowiedzialność za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego według art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011, s. 96
Zdun-Załęska K., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 128


 Recenzja monografii Przemysława Pesta, Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Wrocław 2018

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top