Právo29 listopadu, 2019

O jubilantce Stanislavě Černé

Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., se narodila 16. 9. 1949 v Žatci. V letech 1964 až 1968 studovala střední ekonomickou školu pro zahraniční obchod v Resslově ulici v Praze 2. V roce 1974 ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Již v roce 1975 na této fakultě složila rigorózní zkoušku a obhájila práci na téma „Fyziokraté – teoretický přínos a historické místo jejich teorie“, a získala tak akademický titul doktorka práv (JUDr.). Po absolvování externí vědecké aspirantury a obhájení disertační práce na téma „Ekonomické souvislosti vědeckotechnického rozvoje“ v roce 1986 jí byla udělena vědecká hodnost kandidáta ekonomických věd. V roce 1998 obhájila habilitační práci s názvem „Právo podnikatelských seskupení v německé, evropské a tuzemské právní úpravě“ a byla jmenována docentkou pro obor obchodní právo (1999). Profesorkou tohoto oboru se stala v roce 2008. Na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jubilantka nastoupila v roce 1974. Od roku 1986 působila jako odborná asistentka na katedře hospodářského práva, která se v poměrech tržní ekonomiky transformovala na katedru práva obchodního. V jejím čele stojí od roku 2005. Je též členkou vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy i vědecké rady Univerzity Karlovy. Profesorka Černá se specializuje především na právo obchodních společností se zvláštním zaměřením na kapitálové společnosti a podnikatelská seskupení (koncernové právo), na soutěžní právo a na právo obchodních závazků. Po celou dobu svého akademického působení velmi pozorně sleduje zahraniční vývoj a jeho aktuální trendy přenáší do českého právního prostředí. Výuku obchodního práva v plné šíři zabezpečuje jako garantka, přednášející, vedoucí seminářů (včetně vědeckých), examinátorka i vedoucí diplomových, rigorózních a disertačních prací. Její zapálení pro obor obchodního práva a jeho výuku je pověstné. I v dnešní době, kdy je stále obtížnější studenty zaujmout a přimět k účasti na výuce, jsou její přednášky hojně navštěvované a mezi studenty oblíbené pro její schopnost srozumitelným a energickým způsobem přiblížit posluchačům přednášenou materii. Dokladem jejího úspěšného pedagogického působení je také nespočet doktorandů, jimž byla školitelkou a kteří v současné době patří mezi úspěšné praktiky i akademiky. Někteří též přispěli k oslavě jejího jubilea svou odbornou statí v předkládané monografii. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se profesorka Černá soustavně podílí na plnění výzkumných úkolů a na realizaci výzkumných záměrů. V letech 1999 až 2004 působila jako spoluřešitelka výzkumného záměru fakulty „Rekodifikace soukromého práva a civilního procesu“. Následně v letech 2005 až 2009 byla hlavní (oborovou) řešitelkou projektu „Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého obchodního práva na pozadí procesu jejich reformy“. V letech 2010 až 2016 jako oborová řešitelka zaštiťovala projekt „Analýza právní úpravy obchodních korporací v rekodifikačních předpisech a dopad nové právní úpravy na hranice obchodního práva jako soukromoprávního oboru“. Od roku 2017 v rámci vědeckého program PROGRES Q03 „Soukromé právo a výzvy dneška“ vede řešitelský tým k řešení dílčího úkolu „Analýza právní úpravy obchodních korporací v rekodifikačních předpisech a dopad nové právní úpravy na hranice obchodního práva jako soukromoprávního oboru“. Odborná činnost profesorky Černé nicméně dalece přesahuje rámec pražské právnické fakulty i akademické sféry. V letech 1997 až 2007 působila jako advokátka. Stranou jejího zájmu nezůstala ani činnost legislativní. Podílela se na tvorbě i revizi nové soukromoprávní legislativy (v letech 2004 až 2005 zasedala v pracovní komisi pro obchodní právo, v letech 2005 až 2006 v komisi pro soukromé právo, v roce 2009 v komisi pro přípravu obchodního zákoníku a konečně v letech 2014 až 2017 v komisi pro novelu zákona o obchodních korporacích). Je členkou komise pro advokátní zkoušky České advokátní komory. V roce 2006 byla jmenována rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Působí v redakčních radách mnoha právnických periodik (Acta universitatis Carolinae-Iuridica, Obchodněprávní revue, Obchodní právo, Soukromé právo). Paní profesorka je autorkou či spoluautorkou (často v pozici vedoucí autorského kolektivu) desítek článků, kapitol, sborníkových statí, učebnic a dalších monografií z oboru obchodního práva. Její dílo tvoří trvalou součást doktríny obchodního práva po více než třicet let a odborná veřejnost jejím textům věnuje mimořádnou pozornost, o čemž svědčí četné citace. Tvorba profesorky Černé v sobě snoubí vysokou úroveň odbornosti, korektnost argumentace a schopnost propojit teoretické aspekty zkoumaných právních problémů s praktickými dopady jejich řešení. Příkladmo lze připomenout její brilantní analýzu a vytvoření systému koncernového práva v monografiích i odborných článcích, které od 90. let minulého století představují základní pilíře doktrinálního rozpracování této svébytné oblasti obchodního práva. Zásluhy profesorky Černé o obor se ale nevyčerpávají jen ve výsledcích její vlastní tvůrčí činnosti. Legislativní odklizení svébytného kodexu obchodního práva v rámci rekodifikace soukromého práva nastolilo základní otázky existence a předmětu oboru, ale také náplně i organizace jeho separátní výuky na právnických fakultách, včetně té pražské. Coby vedoucí katedry obchodního práva na přední tuzemské právnické fakultě se profesorka Černá pustila do diskusí, ba často zápasů o vymezení hranic oboru v kontextu nového civilního práva a zachování jeho výuky mezi povinnými a státnicovými předměty, ale i do obhajoby potřeby a významu další existence samostatné katedry. Vedla je energicky, neúnavně, s obdivuhodným osobním zaujetím a angažovaností, přesto však důsledně korektně, vlídně, s upřímným respektem k zastáncům opačných názorů a stanovisek a, co je podstatné, nehalasně. Odborná, natož široká veřejnost často neměla nejmenší ponětí o existenci, intenzitě i důležitosti bitev, jež profesorka Černá sváděla a v nichž pro obor (zatím) vítězila, tiše a neokázale. Opomenout v té souvislosti nelze ani zásadní podíl profesorky Černé na tom, že již nedlouho po rekodifikaci soukromého práva byla materie obchodního práva pokryta učebními pomůckami (a to nejen učebnicemi, ale i sbírkami příkladů a judikatury), které zřetelně narýsovaly obrysy oboru v poměrech rekodifikovaného práva, položily základ pro jeho svébytnou výuku na pražské právnické fakultě a jsou hojně využívány nejen studenty, ale i absolventy. Příznačné pro tyto učebnice je, že rovnou příležitost podílet se na jejich vzniku a obsahu dostali shodně všichni členové katedry, včetně nejmladších. Tentýž přístup se odráží ve způsobu, jímž profesorka Černá vede katedru. Zvláště je potřeba vyzdvihnout důvěru, kolegialitu, lidskost, vstřícnost i laskavost, s nimiž přistupuje k ostatním členům katedry, i akademické obce. Nové kolegy pečlivě vybírá nejen dle náročných požadavků na jejich odbornou úroveň, ale také pro jejich osobní předpoklady ke kolegiální spolupráci a schopnost zapadnout do fungujícího kolektivu. Vzdor stále náročnějším úkolům odborného, vědeckého, pedagogického, ale často i administrativního rázu tak na katedře panuje nebývale přátelská atmosféra, jíž si všichni členové upřímně cení a kterou jim zvnějšku mnozí závidějí. V rozdělování i hodnocení úkolů, jež je třeba plnit, ale i při posuzování rozličných žádostí a stížností, které na katedru přicházejí, je paní profesorka vrcholně spravedlivá. Svědectví o této její stěžejní vlastnosti podávají i její studenti a absolventi a vlastně celé její dosavadní dílo – vědecké, pedagogické, osobní i lidské. Životní dílo velké dámy české komercialistiky, i dobrého člověka.

Text byl zpracován pro publikaci Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I, II. Pocta Stanislavě Černé. Pocta Ireně Pelikánové

Související témata
Back To Top