Data analytics bringing value to your IT controls
ComplianceFinanceTax & AccountingESGTháng Ba 29, 2023

Audit data analytics: Bringing value to your IT controls

Data analytics helps internal audit teams strengthen their overall audit methodology. Download this report to learn how internal audit can take its IT audit analytics program to the next level.
Receive a copy of the full report
Giải pháp
TeamMate Analytics
Phân tích kiểm toán
Cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn một cách nhanh chóng hơn và giảm nguy cơ bỏ sót những sai sót trọng yếu.
Back To Top