formulare-100-710-dragoș
LegalFinanceTaxe și contabilitate18 noiembrie, 2021

D100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" și D710 „Declarație rectificativă"

Articol semnat de consultant fiscal Cerasela Dragoș

Aceste formulare, respectiv D100 și D710, au formate standard, publicate prin ordine ANAF și pe site-ul instituției, și care sunt utilizate pentru plata obligațiilor bugetare prevăzute în nomenclatorul anexa la ordine. 


Ultimul ordin ANAF care reglementează formatul și instrucțiunile de completare a formularelor 100/710 este Ordinul ANAF nr. 587/ 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, ultima actualizare a acestuia realizându-se prin Ordinul ANAF nr. 51/ 18 ianuarie 2021.

Dacă formularul 100 se utilizează pentru declararea obligațiilor fiscale dintr-o perioadă și la scadență, formularul 710 se utilizează pentru corectarea acestor obligații fiscale, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, declarate în formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Sumarizând prevederile legislative, în articolul de față vom aborda următoarele subiecte:

1.    Principalele obligații declarative, scop al utilizării formularelor 100/710
În Anexa 3 la Ordinul ANAF nr. 587 se regăsește Nomenclatorul obligațiilor de plată/scutite la bugetul de stat, categoriile principale fiind:

 • Impozit pe profit/plăți anticipate în contul impozitului pe profit anual;
 • Impozit pe dividende (rezidenți și nerezidenți);
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 • Impozit pe veniturile din dobânzi (rezidenți și nerezidenți);
 • Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
 • Impozit pe veniturile din premii și jocuri de noroc;
 • Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • Impozit pe veniturile din alte surse;
 • Impozit pe veniturile din redevențe obținute din România de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile din comisioane obținute din România de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile obținute din România de persoane nerezidente din activități sportive și de divertisment;
 • Impozit pe veniturile reprezentând remunerații primite de persoane juridice nerezidente care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;
 • Impozit pe veniturile din servicii prestate de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
 • Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente;
 • Impozit pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident;
 • Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;
 • Taxa pe activitatea de prospecțiune, explorare, exploatare a resurselor minerale;
 • Redevente miniere și petroliere;
 • Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;
 • Accize;
 • Contribuție trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății/ pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat;
 • Contribuție datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin contracte;
 • Redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă;
 • Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;
 • Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;
 • Taxa anuală de autorizare și exploatare a jocurilor de noroc;
 • Taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc;
 • Contribuție individuală la bugetul de stat;
 • Taxa de viciu/videoloterie;
 • Impozit specific unor activități;
 • Impozit pe veniturile din pensii;
 • Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore;
 • Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință;
 • Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere;
 • Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • Plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată:

Nr. crt.

Denumirea creanței fiscale

Temeiul legal

1.

Impozit pe profit scutit

Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare

2.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor scutit

Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare

1.    Persoanele obligate la completarea și depunerea formularelor

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat nr. 100 se completează și se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile declarative și de plată pentru impozitele și taxele cuprinse în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ANAF nr. 587/2016, cu modificările și completările legislative ulterioare.

Formularul nu se completează și nu se depune pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili plătitori de impozit pe profit:

 • persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură.
Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

3.    Reguli principale de completare a formularului 710

–    În cazul în care se corectează mai multe obligații fiscale care se referă la aceeași perioadă de raportare, pentru fiecare obligație se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență.

–    Pentru obligații fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligațiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.

–    Declarația nu poate fi depusă după anularea rezervei verificării ulterioare, cu următoarele excepții:


 • situația în care corecția se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiții prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impozitare și/sau a creanței fiscale aferente;
 • situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.
–    În situația în care contribuabilul/plătitorul depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare ” și se completează temeiul legal pentru corectarea creanței fiscale, în rubrica prevăzută în acest scop.

–    În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală” și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului”, la rubrica „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.
4.    Termenele de completare și depunere

În functie de obligațiile de plată, termenele de depunere sunt următoarele:
 • Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare;
 • Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului;
 • Alte termene conform pct. 1.3 din instrucțiunile de completare.
Nota! Obligațiile de plată prevăzute în nomenclatorul din anexa nr. 3 pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau altor legi care le reglementează, scadența și/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente și/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanțele fiscale sunt scadente și/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Pentru fiecare impozit și taxă prevăzute în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, pentru care există obligații declarative în perioada de raportare, se completează în același formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația.

În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele și taxele cuprinse în vectorul fiscal atașat contribuabilului/plătitorului, la rubrica „Suma datorată/de plată” se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.

Corectarea obligațiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 „Declarație rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.

Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obținute de persoanele juridice străine din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România și din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română se efectuează de către persoana juridică străină care obține veniturile.

Asociatul/Participantul nerezident, ce desfășoară activitate în România prin intermediul unui sediu permanent/sediu permanent desemnat, respectiv obține venituri pentru care România are drept de impunere, precum și asociatul/participantul persoană juridică, rezident în România are obligația de a declara impozitul pe profit pentru profitul impozabil pe baza veniturilor și cheltuielilor determinate de operațiunile asocierii.

Formularele se depun la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor, se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care, în declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat depusă la organul fiscal, pentru o perioadă de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligația declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeași perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate inițial. Data depunerii acestui formular se stabilește în conformitate cu prevederile legale.

Declarația rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe. Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistență. Declarația rectificativă se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.    Consecințe ale nedepunerii formularelor
Codul de procedură fiscală califică drept contravenții și sancționează cu amenda neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege.

Aceste fapte sunt sancționate cu amenzi de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice (valabil și în cazul asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică).

Amenzile pot fi înjumătățite (jumătate din minimul legal al amenzii, mai exact) dacă sunt plătite în 15 zile.

Referitor la amenzi, trebuie luate în considerare prevederile legii prevenirii, care dă dreptul la aplicarea avertismentului pentru mai multe categorii de amenzi, detaliate în HG nr. 33/2018, printre contravențiile ce intră în sfera Legii prevenirii se află și nedepunerea declarațiilor fiscale la timp. Astfel, în cazul formularului 100, organul fiscal poate aplica fie sancțiunea amenzii, fie sancțiunea avertismentului, dacă:

 • obligația de plată în perioada de raportare este 0;
 • contribuabilul nu a fost notificat cu privire la nedepunerea declarațiilor sau contribuabilul a depus declarații în cel mult 15 zile de la data comunicării notificării;
 • contribuabilului nu i s-a mai aplicat sancțiunea avertismentului pentru acea faptă.
Articol documentat cu ajutorul programului legislativ Sintact.ro
Descoperă platforma profesională de documentare juridică
documentare juridică

Sintact.ro

Cea mai mare bază de informații juridice

Obține maximum din

cercetarea juridică

Back To Top