FutureOfTheProfession-SkyscrapersRisingAroundCamera-Article-Hero.jpg
Skatt og Økonomimai 29, 2024

Endringer i arbeidsmiljøloven – nye krav til arbeidsavtalene

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument

Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde. Fra 1. juli i år kommer det ytterligere krav, slik at arbeidsavtalen oppfyller de krav som stilles i EU’s arbeidsvilkårsdirektiv. 

Endringene gjelder bare nye avtaler som inngås etter 1. juli, men gjeldende arbeidsavtaler må oppdateres for arbeidstakere som krever dette. Her gis en oversikt over de viktigste endringene. 

Korte tidsfrister 

Tidligere måtte skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Fra 1. juli må skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig, og senest innen syv dager etter at arbeidsforholdet begynner.  

Gamle arbeidsavtaler som må oppdateres etter krav fra arbeidstaker, skal også oppdateres snarest mulig og senest innen to måneder etter kravet fra arbeidstakeren. 

Skjerpet informasjonsplikt 

Endringene skjerper arbeidsgivers informasjonsplikt; dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Er det ikke opplyst om stillingens omfang, er det arbeidstakers påstand om stillingsomfanget som legges til grunn, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Reglene for ferie og beregning av feriepenger, fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet skal fremgå, og de ulike lønnselementene skal fremgå særskilt. Dersom arbeidsgiver tilbyr goder ellers utover det som er lovpålagt, skal det opplyses om dette også. Enten ved gjengivelse i arbeidsavtalen eller ved henvisning til tariffavtale eller personalhåndbok.  
Hvis arbeidstaker selv fritt kan velge arbeidssted, skal dette også fremgå av avtalen.  

Er arbeidstiden inndelt i vakter, slik at det arbeides på ulike tider av døgnet, skal det opplyses om hvilke ordninger som gjelder for vaktendringer. 

Arbeid i utlandet 

Dersom arbeidstakeren skal arbeide i utlandet i mer enn fire uker sammenhengende, skal dette fremgå av avtalen også etter dagens regler. Det skal bl.a. opplyses hvilket land det skal arbeides i, forventet varighet, valutaen lønnen skal utbetales i og om dekning av kostnader til hjemreise. Skal arbeidet utføres utenfor EØS – området, stilles det nå ytterligere krav til dokumentasjon, bla. skal det fremgå hva slags lønnsnivå arbeidstaker har krav på etter gjeldende rett i vertslandet og en lenke til det sentrale offisielle nasjonale nettstedet som er etablert i vertslandet i henhold til EUs-direktiv. 

Andre endringer 

Det er også enkelte materielle endringer; dersom en arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, skal arbeidsgiver gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned etter at forespørselen fant sted.

Prøvetid kan som tidligere avtales for en periode på inntil seks måneder. Men ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke lenger overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Adgangen til å avtale ny prøvetid dersom arbeidstaker blir ansatt i samme stilling eller likeartet stilling i samme virksomhet, blir mer begrenset etter lovendringen.  

I vårt Dokumentprogram blir alle malene for arbeidsavtaler oppdatert i henhold til disse endringene innen 1. juli. 

Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Senior Technology Product Manager • TAA Scandinavia
Advokat MNA. I Wolters Kluwer siden 2013. Tidligere Daglig Leder i Webjuristene AS.
Back To Top