Působí na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Profesně se zaměřuje na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení. Zejména se jedná o právní režim mezinárodních obchodních transakcí, problematiku mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem a souvisejícími otázkami spojenými s určováním mezinárodní příslušnosti soudů a uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí.

No Related Media found.
Back To Top