wkcz_ai_v_advokacii
Právo30 června, 2023

Využití umělé inteligence v advokacii

„Kdy nahradí advokáty v soudní síni roboti?“ Tak zní název práce, za kterou získala advokátka Natálie Kuňáková 3. místo v kategorii Talent roku letošního ročníku soutěže Právník roku.

Právě zapojení umělé inteligence do práce právníků, v jakých procesech může advokátům nejvíce pomoci i možné změny na trhu právních služeb jsme probrali v našem rozhovoru.

Otázka na začátek – nahradí podle vás v soudní síni roboti advokáty?
Ano. I ve své odborné práci jsem uzavřela, že není otázkou, zda nahradí, ale kdy nahradí. Neznamená to ovšem, že by advokáti měli být nahrazeni úplně. To určitě ne. Dovedu si však představit, že budou nahrazeni v určitých činnostech a ve sporech, kde se skutkový stav opakuje a procesy je tak možné zautomatizovat. Jako příklady bych uvedla řízení o pokutách, reklamacích apod.

V současné době je však stále nezbytné mít lidské advokáty, zejména ve složitějších a spornějších případech. Technologie a robotika může pomoci právníkům v jejich práci už teď. Například poskytováním rychlejšího přístupu k právním informacím, analýze soudních precedentů nebo vykonávání rutinních úkolů. Ani v těchto úkolech však zatím umělá inteligence nepracuje dokonale, ale to ani lidé.

 Co vás při zpracovávání vaší práce nejvíc zaujalo, případně připomíná už teď něco spíš to, co známe z příběhů sci-fi?

Určitě mě zaujala skutečnost, že v USA už se reálně pokouší použít umělou inteligenci namísto lidského advokáta v soudní síni a v Číně už dokonce probíhá testování robotických soudců. Představa, že v jednací síni budou pouze stroje mě děsí a fascinuje zároveň.

Existuje několik úskalí a výzev spojených s využíváním umělé inteligence (AI) v právních službách. Jako první bych zmínila kvalitu a spolehlivost dat. Úspěch AI systémů v právním prostředí závisí na kvalitě a spolehlivosti dat, která má umělá inteligence k dispozici. Bohužel z dosavadních zkušeností je zřejmé, že v případě nedostatku dat si umělá inteligence neváhá vymýšlet a uživatele celkem obstojně přesvědčí o své pravdě. Nedostatečnost nebo zkreslení dat může vést k nesprávným výsledkům a rozhodnutím. Příkladem budiž nedávná kauza (opět z Ameriky), kdy advokát naletěl výmyslům ChatGPT a přesvědčivě odkazoval na celou řadu případů a precedentů, které mu hrály do karet, avšak které vůbec neexistovaly, protože byly vymyšleny umělou inteligencí.

V souvislosti s užíváním umělé inteligence se dále hovoří o rizicích nedostatku transparentnosti, otázce odpovědnosti za chybné rozhodnutí nebo nedodržení právních předpisů ze strany AI systémů. Je třeba právně vyřešit, kdo je zodpovědný za nesprávná rozhodnutí AI a jak řešit případné škody.

Obrovské riziko, které vnímám já, je možnost zneužití osobních dat a soukromí. V advokacii pracujeme s osobními a někdy i velmi citlivými daty klientů. Je důležité zajistit, aby data byla správně chráněna a zabezpečena před zneužitím či únikem při využívání AI technologií.

Jisté úskalí umělé inteligence může představovat i nedostatek lidského kontaktu. V některých případech mohou klienti preferovat osobní interakci s lidským advokátem. Sama se ve své praxi věnuji rodinnému právu, ve kterém je kontakt s klienty klíčový. Přestože AI může poskytovat efektivitu a rychlost, může chybět lidský aspekt, jako je empatie, osobní porozumění a vyjednávací dovednosti.

 Ve své práci mluvíte o možné restrukturalizaci právního prostředí. Jak myslíte, že by se mohlo zapojením umělé inteligence změnit?
Užití umělé inteligence (AI) může mít významný vliv na personální strukturu advokátních kanceláří.

AI může být využívána k automatizaci opakujících se a rutinních právních úkolů, jako je vyhledávání právních informací, analýza smluv, příprava jednoduchých dokumentů a další administrativní práce. Většinou jde o práci, kterou v advokátních kancelářích vykonávají právní praktikanti nebo advokátní koncipienti. Je možné, že díky umělé inteligenci již nebude třeba takového množství právníků na juniorních pozicích a dojde k přeměně tradičního pyramidového systému advokátních kanceláří, ve kterém je běžně mnoho praktikantů a koncipientů, nad nimi několik zkušených advokátů a nad nimi pouze hrstka partnerů. Naopak bude poptávka po zkušených advokátech s hlubším právním povědomím a analytickými schopnostmi.

Umělá inteligence dále může umožnit větší specializaci na složitější právní záležitosti. Díky automatizaci rutinních úkolů se advokáti mohou více zaměřit na složitější právní otázky, strategické poradenství a právní analýzu. Advokáti mohou spolupracovat s AI systémy a využívat je jako nástroje a zdroje pro efektivnější práci. Je pravděpodobné, že advokáti budou moci za stejný časový úsek odvést více práce než doposud.

 Ve kterých činnostech advokáta vidíte sama největší možnosti využití umělé inteligence?Je mnoho oblastí, ve kterých AI může přinést významné možnosti využití pro advokáty. Zmíním ty nejzajímavější:

1. Vyhledávání a analýza právních informací: V právním prostředí je obrovské množství právních předpisů a judikatury. AI může být využita k vyhledávání a analýze těchto informací rychleji a efektivněji než lidský právník. Toto bude ještě širší otázka vývoje práce s právními informacemi, jsem zvědavá, kam se bude ubírat.

2. Smluvní analýza a tvorba dokumentů: AI může být využita k analýze smluv a tvorbě právních dokumentů. Systémy založené na strojovém učení mohou extrahovat klíčové informace ze smluv, jako jsou podmínky, odpovědnost a omezení. Tím mohou advokátům pomoci identifikovat rizika a potenciální problémy. Kromě toho mohou AI systémy generovat první návrhy smluv a základní dokumenty.

3. Prediktivní analýza a prognózování: AI může být využita pro prediktivní analýzu právních sporů a prognózování výsledků. Na základě analýzy historických dat a soudních rozhodnutí mohou AI systémy poskytovat advokátům informace o pravděpodobnosti úspěchu určitého právního argumentu nebo výsledku soudního sporu. To může pomoci advokátům při formulaci strategií a poskytování informovanějšího poradenství klientům.

4. Marketing: AI může být využita jako pomocník ke správě sociálních sítí, psaní článků, popisů na web i k plánování akci a oslovování potenciálních klientů.

Tyto příklady ukazují, jak AI může zlepšit efektivitu a poskytování právních služeb. Nicméně je důležité si uvědomit, že úloha advokáta zůstává nadále nezbytná pro interpretaci právních předpisů, poskytování strategického poradenství a řešení komplexních právních otázek. AI je nástroj, který může podpořit práci advokátů, ale nemůže je zcela nahradit. Přirovnala bych to k používání vzorů stažených z internetu – pravděpodobně nějaký najdete, ale to ještě neznamená, že je to ten správný pro Vás.

 Jaké zdroje byste doporučila ke sledování advokátům, kteří se zajímají o zapojení umělé inteligence do jejich pracovních procesů?
Sama se snažím sdílet ty nejzajímavější novinky, články a nápady na svém LinkedInu, budu ráda, když mě zde lidé začnou sledovat, nebo se se mnou spojí. Jsem ráda za každý kontakt s lidmi, kteří jsou pro umělou inteligenci zapáleni stejně jako já.

Využíváte vy sama umělou inteligenci už pro některou z pracovních činností?
Ano, využívám ChatGPT téměř denně. Používám AI jako pomocníka k různým nápadům a lepší formulaci textů, ať už se jedná o odpovědi na klienty, statusy na sociální sítě, ale i formulaci jednotlivých ustanovení smlouvy či žaloby. V žádném případě však nenechávám tvorbu pouze na AI. Jako velmi kriticky smýšlející člověk vždy texty upravuji k obrazu svému. V Advokátní kanceláři Petráš Rezek se zároveň nyní velmi věnujeme projektu https://ai-advokat.cz/, kterého si po registraci může každý vyzkoušet zdarma a který také funguje na bázi umělé inteligence.

 Děkujeme za rozhovor.

Back To Top