Creative business people having meeting in co-working space
Legal23 noiembrie, 2023

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 01 ianuarie 2024

Prin Legea 296/2023, Guvernul a venit cu modificări semnificative la acest regim de impozitare, astfel:


–   Dacă în anul 2023 exista o singură cotă de impozitare, respectiv 1%, din anul 2024 vor fi două cote de impozit, respectiv:

∘    1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activitățile menționate mai jos;
∘    3% pentru microîntreprinderile care:

▪    realizează venituri peste 60.000 euro și până în 500,000 euro; sau
▪    desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

•    5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator,
•    5829 – Activităţi de editare a altor produse software,
•    6201 – Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client),
•    6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare,
•    5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată,
•    5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
•    5590 – Alte servicii de cazare,
•    5610 – Restaurante,
•    5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente,
•    5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
•    5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor,
•    6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii,
•    8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală,
•    8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată, 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică,
•    8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

∘    Limitele fiscale în euro menționate mai sus se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

∘    Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute în Codul Fiscal, art. 47 alin. (1) lit. c) şi f), la art. 51 alin. (1), (41) şi (42) şi la art. 52 alin. (1) se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.


–    Alte schimbări privind acest regim de impozitare sunt următoarele:


∘   În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc plafonul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare una sau mai multe activități precizate mai sus, atunci, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, aplicabilă este cota de impozitare de 3%;

∘    În cazul în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară una sau mai multe activități prezentate mai sus și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, aplicabilă este cota de impozitare de 1%;

∘    În cazul în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prezentate mai sus obțin venituri și din alte activități, în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități;

∘    Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opţiunii comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.


–    Rămân în vigoare prevederile anterioare, însă atragem atenția că trebuie avute în vedere, în principal, următoarele:


∘    O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

▪    a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

▪    capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

▪    nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

▪    a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/ sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – „Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

▪    are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3), respectiv în cazul unei microentități înființate în cursul anului, care are obligația de a angaja în termen de 30 de zile de la data înregistrării la Registrul Comerțului. Prin salariat, se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:
•    au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
•    au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

▪    are asociaţi/ acţionari care deţin peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol.


∘    Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:


▪    Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
▪    Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
▪    Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
▪    Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;

▪    entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică. Reamintesc că o entitate transparentă fiscal, cu/ fără personalitate juridică este orice asociere, asociere în participațiune, asocieri în baza contractelor de exploatări în participație, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/ participant fiind subiect de impunere în înțelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz;
▪    persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
▪    persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
▪    persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
▪    persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

–    Pentru o microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă încetează, condiţia prevăzută în Codul Fiscal, art. 47 alin. (1) lit. g) se consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

–    În situaţia în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociaţii/ acţionarii unei microîntreprinderi deţine peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociaţii/ acţionarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/ microîntreprinderile care ies de sub incidenţa acestui regim fiscal şi care urmează să aplice prevederile titlului II – Impozit pe profit – începând cu trimestrul în care se înregistrează situaţia respectivă, astfel încât condiţia referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociaţi/ acţionari deţine peste 25% din valoarea/ numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent şi este definitivă pentru anul fiscal curent.

–    Impozitul pe veniturile microîntreprinderii este unul opţional. Persoanele plătitoare de impozit pe profit pot opta să devină plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii dacă sunt respectate condițiile menționate mai sus şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu. Regimul fiscal se aplică începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1)

–    O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) şi h) sunt îndeplinite la data înregistrării în registrul comerţului, iar cea de la lit. g) (să aibă cel puțin un angajat) în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective.
Mai trebuie avut în vedere că s-ar putea ca Guvernul să revină asupra măsurii vehiculate într-unul din drafturile la Legea 296/2023, respectiv în care se prevedea că dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 60.000 euro și are o rată a rentabilității de peste 30% (calculată ca raport între profitul contabil și veniturile totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile), aceasta va trebui să treacă la impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situația. Dacă societatea înregistrează pierdere contabilă, se va considera că rata rentabilității este zero.

Vom urmări dacă această măsură va fi aprobată și publicată în perioada următoare.
Cerasela Dragoș, Consultant Fiscal
Dorești siguranță atunci când aplici o reglementare fiscală?
Siguranță și eficiență în gestionarea modificărilor legislative și a reglementărilor neclare
Caută rapid un răspuns clar și edificator
Răspunsurile aparțin unei echipe editoriale formate din experți certificați.
Explorați subiecte asociate
Sintact Q&A
Soluții fiscale prin Q&A 
Răspunsuri Fiscale
Consultanță fiscală online (română, engleză)
Back To Top