Young woman wearing headphones while using laptop on desk at home
Skatt og Økonomijuni 20, 2022

Endringer i reglene for hjemmekontor og midlertidige ansettelser fra 1 juli i år

Regjeringen har lovet flere endringer i reglene for arbeidslivet, og to endringer trer i kraft fra 1. juli i år.

Av: Carl F. Kjeldsberg, advokat MNA og produktsjef Dokument

1. Reglene for hjemmekontor

Disse reglene finnes i en egen forskrift og sier at hjemmekontor eller annet arbeid i hjemmet skal avtales skriftlig. Dersom arbeidstakeren bare unntaksvis jobber hjemme, i regelverket kalt «kortvarig eller sporadisk arbeid», er det som hovedregel ikke nødvendig med en slik avtale. Dette gjelder imidlertid ikke dersom dette kortvarige eller sporadiske arbeidet utelukkende utføres i arbeidstakerens hjem.

Det har vært noe uklart hva som menes med kortvarig og sporadisk, men dette har blitt noe klarerer etter departementets presisering i forarbeidene til forskriftsendringen. Noen få dagers hjemmearbeid vil typisk være kortvarig. En til to ukers hjemmearbeid, for eksempel grunnet tilrettelegging i forbindelse med en brukket fot, vil også være omfattet av unntaket. Fullt hjemmearbeid i en måned eller mer, vil ifølge forarbeidene normalt ikke være å anse som kortvarig i forskriftens forstand. Med sporadisk menes hjemmearbeid som skjer av og til, men ikke i for stort omfang eller som en fast ordning.

Et typisk eksempel er der arbeidstaker av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra. Dersom hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften i utgangspunktet komme til anvendelse. Et eksempel er dersom en arbeidstaker som en fast ordning arbeider hjemme en dag i uken. Hvis omfanget av hjemmearbeid er lite, eksempelvis mindre enn en dag i uken i snitt, vil hjemmearbeidet etter departementets syn normalt måtte anses "sporadisk", selv om det skulle skje jevnlig. Dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, er det ikke nødvendig med egen hjemmekontoravtale.

Omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid og når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, skal inn i avtalen. Tidligere var det antatt at rammene for gjennomsnittsberegning ikke gjaldt når man jobber hjemme, slik at arbeidstakeren fritt kunne velge når det avtalte arbeidet utføres. Dette er nå strammet inn. Arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid nå også gjelder på hjemmekontoret. Det innebærer f.eks. at man ikke lenger kan arbeide på hjemmekontoret om natten eller på søndager.

For øvrig omfatter forskriftsendringen en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra og at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte, f.eks. ved at det sjekkes hvorvidt avtale om hjemmearbeid faktisk foreligger.

2. Begrensning i adgangen til midlertidige ansettelser

Adgangen til midlertidige ansettelser har blitt strammet inn. Tidligere kunne man innenfor visse rammer ansette midlertidig inntil tolv måneder, uten at arbeidet var av midlertidig art, vikariat, praksisarbeid mm. Denne adgangen blir nå fjernet, slik at fast ansettelse er en enda klarere hovedregel.

Les mer

I vårt Dokument – program finner du maler for avtale om hjemmekontor og arbeidsavtale for midlertidige ansettelser. Disse er nå blitt oppdatert I samsvar med endringene. Les mer om Dokument her.

Back To Top