meeting-office-department-men-talking-impression.jpg
Skatt og Økonomifebruar 08, 2024

Nedbemanning i konsern – nye regler 

Arbeidstakere som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, typisk nedbemanning, har på visse vilkår fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i 12 måneder. 

Dersom virksomheten er en del av et konsern, vil denne fortrinnsretten etter nyttår ikke bare gjelde den enkelte virksomheten, men hele konsernet. Med konsern menes et morforetak og ett eller flere datterforetak. Et foretak er et morforetak dersom det på grunn av avtale eller gjennom eierskap har bestemmende innflytelse over et annet foretak. Dette er tilsvarende definisjon som i aksjeloven.

Fortrinnsretten gjelder ikke for vikarer og bare stillinger som arbeidstakeren er kvalifisert for.

Dette betyr at virksomheter som er en del av et konsern plikter å undersøke om det finnes passende arbeid til den eller de oppsagte ikke bare i egen virksomhet, men også i resten av konsernet.

Arbeidstakere som blir tilbudt ny stilling har en akseptfrist på 14 dager.

Viser det seg i ettertid at det i løpet av 12 månedsperioden finnes annet passende arbeid til den eller de oppsagte i andre deler av konsernet, som ikke er blitt tilbudt av arbeidsgiver, er ikke oppsigelsen saklig. Arbeidsgiver kan da risikere å bli saksøkt med påstand om ugyldig oppsigelse og å måtte betale erstatning til den eller de oppsagte.

Det er derfor viktig at arbeidsgivere i konsern innfører rutiner som sørger for oversikt over ledige stillinger og hvilken kompetanse det er behov for i hele konsernet.

Det skal opplyses om denne fortrinnsretten i oppsigelsesbrevet til arbeidstaker. I nyeste versjon av Dokument (versjon 2024.1), er dokumentmalen for oppsigelse oppdatert i samsvar med de nye reglene.

Back To Top