Kvinna vid skrivbord med kaffekopp
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Fast hjemmekontor krever egen avtale

I disse koronatider er det veldig mange som har hjemmekontor, hele uken eller enkelte ukedager. Mange synes hjemmekontor fungerer bra og innfører hjemmekontor på permanent basis. Men de færreste er klar over at dette krever en særskilt avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom en arbeidstaker har fast hjemmekontor eller utfører annet arbeid i hjemmet, skal dette avtales skriftlig. Denne avtalen kommer i tillegg til den vanlige arbeidsavtalen. Hvis arbeidstakeren unntaksvis jobber hjemme, i regelverket kalt «kortvarig eller tilfeldig arbeid» er det ikke nødvendig med en slik avtale. Avtale om hjemmearbeid er regulert gjennom en egen forskrift til arbeidsmiljøloven, «forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem», hvor minstekravene til en slik avtale framkommer.

Ved fast avtale om å jobbe hjemme, er man unntatt fra mange av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid og når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver skal inn i avtalen. Men i og med at rammene for gjennomsnittsberegning ikke gjelder når man jobber hjemme, kan det også avtales at arbeidstakeren fritt kan velge når det avtalte arbeidet utføres.

Dersom avtalen er midlertidig, skal varigheten framgå av avtalen. Avtalen må også si noe om hvordan den skal sies opp.

Videre er det naturlig å avtale skriftlig hva slags utstyr som skal brukes hjemme, og hvem som skal betale for bruk og vedlikehold.

Behandling av sensitiv informasjon og taushetsbelagte opplysninger bør også reguleres i avtalen.

HMS skal også tas i betraktning når arbeidstakere skal utføre arbeid hjemme. Det står blant annet i forskriften at arbeidsgivers internkontrollsystem også skal omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers private hjem. Verneombud og eventuelt arbeidsmiljøutvalg skal påse at dette skjer. For at verneombudet skal ha adgang til hjemmekontoret, krever dette samtykke fra arbeidstakeren. Du finner dokumentmal for avtale om hjemmekontor i vårt Dokument-program.

Back To Top