Nya lagar 2022
Skatt & Ekonomijanuari 03, 2022

Nya lagar från och med 1 januari 2022

By: Alexandra Wallerius, skattejurist

Vid årsskiftet trädde ett antal nya bestämmelser på företags- och skatteområdet i kraft. I denna artikel tar vi upp de viktigaste av dem. Om inget annat anges gäller förändringarna från och med den 1 januari 2022.

Du som är prenumerant på Skatteinformationen kan också följa länkarna i artikeln till de lagkedjor som ger en bra överblick av lagstiftningsarbetet.

Ny skattelättnad för cykelförmån

I syfte att öka cykelpendlingen har en skattelättnad införts för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Skattelättnaden innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår, se (för dig som är prenumerant) Skattelättnader för cykelförmån.

Skattelättnaden gäller vanliga trampcyklar och elcyklar, förutsatt att förmånen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen, det vill säga alla tillsvidareanställda. Både cyklar som tillhandahålls under en längre sammanhängande period och cyklar som tillhandahålls mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool, omfattas av skattelättnaden.

Fler kan omfattas av de särskilda skattereglerna för personaloptioner

De förmånliga skattereglerna som gäller för personaloptioner i vissa fall utvidgas så att de kan användas av fler företag. Gränsen har höjts för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget från 50 till 150. Dessutom har gränsen höjts för nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner till 280 miljoner kronor. Syftet är att underlätta för framförallt unga tillväxtföretag att rekrytera och behålla personal.

En annan förändring är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna. För att förenkla administrationen av personaloptionsprogram har det även införts en möjlighet att nyttja en personaloption för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kommer även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern, se (för dig som är prenumerant) Utvidgade lättnader i beskattningen av personaloptioner.

Nya regler om tjänsteställe vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Reglerna om tjänsteställe vid tillfälliga anställningar och uppdrag har förändrats. Dessa anställningar och uppdrag jämställs numera med tjänsteresor när det gäller möjligheten till avdrag för ökade levnadskostnader. De nya reglerna gäller vid anställningar och uppdrag som är avsedda att pågå i högst en månad och där avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer.

De nya reglerna omfattar även tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet som deltar i insatser vid specifika händelser, se (för dig som är prenumerant) Enklare regler vid tillfälliga uppdrag på annan ort.

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen

Definitionen av fåmansföretag har kompletterats. Syftet med förändringen är främst att säkerställa att skattereglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, inte kringgås med hjälp av stiftelser. Även den så kallade utomståenderegeln har kompletterats, se (för dig som är prenumerant) Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.

Skatteavtalen med Portugal och Grekland har upphört

Riksdagen har beslutat att skatteavtalen med Portugal och Grekland ska sägas upp. Det innebär att avtalen slutade att gälla den 31 december 2021, se (för dig som är prenumerant) Uppsägning av skatteavtalen med Portugal och Grekland.

Reklamskatten har avskaffats

Reklamskatten är en skatt som i har betalats av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ, fysiska reklamblad och affischer. Reklamskatten har tidigare sänkts i olika steg. Nu har det sista steget tagits i reklamskattens avskaffande, se (för dig som är prenumerant) Avskaffad reklamskatt

Nya och förstärkta skattereduktioner

Följande förändringar har skett bland skattereduktionerna:

  • Förstärkning av skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning.
  • En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster, ikraftträdande den 1 december 2021.
  • Höjt jobbskatteavdrag.
  • Höjd skattereduktion för gåvor.

Förändringar med anledning av coronapandemin

Med anledning av den ökade smittspridningen föreslås bland annat följande:

  • Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med skattebetalningar, ikraftträdande den 5 februari.
  • Ytterligare förlängning av anståndstiden för tillfälliga anstånd, ikraftträdande den 7 mars.
  • Ytterligare förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering, ikraftträdande den 1 mars.
Alexandra Wallerius, skattejurist
Back To Top