Kvinna med julgåvor till kunder och anställda
Skatt & Ekonominovember 04, 2021

Julgåvor till kunder och anställda 2021

Skatteexpert: Linda Hedenvi

Jultider är generösa tider. Många vill passa på att ge anställda julgåvor och att vårda relationen med kunder genom julbord eller presenter. I denna årliga artikel redogör vi för de skatteregler som gäller för julgåvor och representation mot anställda och kunder. Även i år finns en möjlighet till en extra stor julgåva till anställda. Och efter ändrade restriktioner så är julborden på väg tillbaka, men skickas maten hem till de anställda istället blir det en skattepliktig förmån.

Julgåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. De anses utgöra ersättning för utfört arbete. Från denna princip finns tre undantag:

  • julgåvor,
  • jubileumsgåvor och
  • minnesgåvor.

Max 500 kronor 

Julgåva av mindre värde är skattefri för en anställd enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Beloppet för skattefria julgåvor är fastställt till 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde inräknas inte fraktkostnader. Beloppet är ett gränsbelopp vilket innebär att om den anställde får en dyrare gåva ska han eller hon skatta för hela beloppet. Arbetsgivaren ska då betala arbetsgivaravgifter samt dra preliminärskatt på förmånens värde.

Tillfällig skattefrihet för julgåva upp till 2 500 kronor

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för att ge skattefria gåvor till anställda som infördes förra året med anledning av pandemin, förlängs till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Den ger arbetsgivare möjlighet att ge skattefria gåvor med upp till 2 000 kronor per anställd. Gåvan kan ges vid flera tillfällen till ett värde upp till 2 000 kronor och den kan läggas ihop med den ordinarie julgåvan på 500 kronor, om beloppet inte redan är utnyttjat. 

Det som är speciellt med denna gåva är att om värdet överstiger 2 000 kronor beskattas enbart den del som överstiger 2 000 kronor. Det innebär att om julgåvan är på ett värde upp till 2 500 är den skattefri. Är värdet istället exempelvis 3 000 kronor blir den skattepliktiga delen 500 kronor. 

För skattefrihet krävs att gåvan ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. 

Konsumentpriset gäller

Tänk på att vid förmåner till anställda så är utgångspunkten värdet för den anställde. Om arbetsgivaren kan utverka särskilda rabatter genom stora inköp så ska inköpsvärdet frångås vid bedömningen.

Om företaget köper in en present för 500 kronor per styck och den anställde skulle få betala 550 kronor för samma vara så har presenten normalt ett för högt värde för att omfattas av reglerna om skattefria julgåvor. 

Vilken typ av gåvor kan vara skattefria?

Utgångspunkten är att alla typer av gåvor under gränsvärdet är skattefria för den anställde. Det behöver alltså inte vara en typisk julgåva.

Det som inte kan ges bort skattefritt är kontanter eller presenter som kan likställas med kontanter. Ett presentkort som kan bytas ut mot pengar omfattas därför inte av skattefriheten.

Om arbetsgivaren på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till en ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön, eftersom gåvan jämställs med kontanter. 

Momsavdrag för julgåvor

De svenska momsreglerna ska tolkas mot bakgrund av EU-rättens bestämmelser. Enligt EU-rätten är momsen bara avdragsgill för det som strikt är rörelseutgifter. Detta talar för att momsen inte skulle få dras av för julgåvor.

Skatteverket anser dock att moms på inköp av varor eller tjänster av personalvårdskaraktär är avdragsgill för en arbetsgivare som bedriver momspliktig verksamhet. Enligt Skatteverket är denna typ av kostnader ett naturligt inslag i ett företags verksamhet.

Sponsring och välgörenhet

Det förekommer att julgåvor säljs tillsammans med sponsringspaket. Paketet kan till exempel innehålla julgåva till anställda i kombination med en reklamplats eller fribiljetter till ett evenemang. Sponsring som begrepp förekommer inte i IL, utan får ses som en samlingsbeteckning för bidrag från företag till idrott, kultur eller annan allmännyttig verksamhet.

Eftersom det inte finns någon särskild regel i IL gäller huvudregeln i 16 kap. 1 § IL att endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. Det innebär att ett sponsringsbidrag ska förväntas leda till ökade eller bibehållna inkomster i den verksamhet som givaren bedriver för att avdrag ska medges. Avdragsrätten kopplas därför till den motprestation som ges.

Om marknadsvärdet av motprestationen, till exempel reklamplatsen eller fribiljetterna, understiger utgiften medges avdrag endast för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses som gåva och är inte avdragsgill. Har sponsorn inte utnyttjat motprestationen medges normalt inte avdrag för denna del av utgiften.

Ett företag kan öka sin försäljning genom att exempelvis förknippas med allmännyttiga ändamål. Kostnaden för detta syftar då till att skapa och förmedla en positiv bild av företaget i ett bredare sammanhang. Man brukar säga att företagets goodwill förbättras. I de fall kostnaden helt eller delvis utgör en gåva tar emellertid avdragsförbudet i IL över den allmänna bestämmelsen om avdragsrätt. Gåvor till hjälporganisationer är därmed inte avdragsgilla enligt Skatteverket. Det framgår av en skrivelse från Skatteverket, dnr 131 827645-09/1152.

Julbord för anställda

Julbord och julfester kanske inte varit så vanliga i coronatider, men efter ändrade restriktioner så är nu julborden tillbaka och vi går igenom de regler som gäller. En julfest för anställda omfattas av reglerna för intern representation. Det betyder att avdrag inte medges för måltider och dryck som serveras. Avdrag kan medges för enklare förtäring med 60 kronor plus moms per person. Avdrag medges även med 180 kronor exklusive moms per person för olika kringkostnader. Exempel på kringkostnader kan vara lokalhyra, diskjockey, uppträdanden med mera. Vad gäller avdragsrätt för moms på måltider kan avdrag medges för utgifter upp till 300 kronor.

Avdrag medges även för kostnader för de anställdas familjemedlemmar eller pensionerade medarbetare som deltar. Skatteverkets inställning är att avdrag bara kan medges för två personalfester per år. Julfesten är inte skattepliktig för den anställde oavsett om den är avdragsgill eller inte för arbetsgivaren.

I en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 6895--6898-13), Fullt avdrag för julbordskostnader, medgavs fullt avdrag för kostnaden för julbord som serverades i anslutning till en heldagskonferens. Julbordet ansågs ha ett omedelbart samband med det övriga konferensarrangemanget.

Oavsett arbetsgivarens avdragsrätt är julbordet inte skattepliktigt för den anställde. Om arbetsgivaren istället för julbord skickar maten hem till de anställda ses det däremot som en skattepliktig förmån. 

Prova på skatteinformationen gratis i 30 dagar

Julgåvor till organisationer

Många företag väljer att, istället för julkort och julgåvor till affärskontakter, skänka en gåva till välgörande ändamål. Detta ses skattemässigt som ej avdragsgilla gåvor.

Julgåvor till kunder

Så här i jultider är det också vanligt att företag köper in presenter till sina kunder för att bibehålla goda relationer. En fråga som ofta återkommer är därför om kostnader för måltider och presenter är skattemässigt avdragsgilla i näringsverksamheten.

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Det finns dock ett par situationer där gåvor kan vara avdragsgilla. Den första situationen gäller när en gåva lämnas i form av en representationsgåva. Maximalt avdrag är i dessa fall 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverket. Det ska då vara en gåva i samband med ett representationstillfälle som i tiden kan ligga i närheten till julhelgen.

Ett annat exempel på avdragsgill gåva är reklamgåva. I Skatteverkets allmänna råd framgår att avdrag för reklamgåvor medges med skäligt belopp, dock högst 300 kronor.  

Mutor

Företaget kan ge bort en gåva till en kund även om den inte är en reklamgåva. Konsekvensen är att kostnaden inte blir avdragsgill i verksamheten. Var noga med att inte ge bort gåvor av alltför högt värde. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta och mutbrott respektive bestickning är straffbelagda i brottsbalken.

Julbord för kunder

När ett företag bjuder kunder på julbord så kan det vara extern representation. Något avdrag för måltiden medges inte längre inkomstskattemässigt. Däremot kan avdrag för kringkostnader medges med 180 kronor exklusive moms per person i form av exempelvis entréavgift till ett evenemang. Avdrag i form av enklare förtäring medges med 60 kronor per person. Vad gäller avdragsrätt för moms på måltider kan avdrag medges för utgifter upp till 300 kronor.

Detta innehåll är från Skatteinformationen

Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.
Läs mer om Skatteinformationen här
Back To Top