BFN
Skatt & Ekonomiaugusti 20, 2020

BFNs allmänna råd rörande vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Den 17 juni 2020 beslutade Bokföringsnämnden om ett nytt allmänt råd rörande vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

Det allmänna rådet innebär att ett företag får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Lättnadsregeln gör det således möjligt att göra avsteg från huvudregeln att dessa rabatter ska fördelas ut linjärt över återstående hyrestid (leasingperiod).

Regelverket omfattar såväl hyresgäst (leasetagare) som hyresvärd (leasegivare). Lättnadsregeln är dock inte tillämplig på leasingsavgifter enligt leasingavtal som redovisas som finansiella leasingavtal.

Det allmänna rådet gäller företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk.

Det nya allmänna rådet samt följdändringarna i de befintliga K2- och K3-regelverken gäller från och med den 17 juni 2020. Rådet får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Om ditt företag väljer att tillämpa det allmänna rådet, ska företaget i sina redovisningsprinciper ange att de tillämpar BFNAR 2020:1.

Du kan läsa mer om det allmänna rådet på BFNs hemsida>>.

Back To Top