Żywienie dzieci i młodzieży znacznie odbiega od zaleceń żywieniowych. Te nieprawidłowe zachowania i ich konsekwencje dodatkowo nasiliły się w czasie pandemii COVID-19, obejmując również rodziców. Niezbędne jest więc stworzenie powszechnego programu edukacji żywieniowej dla uczniów, w którym informacje będą przekazywane w sposób rzetelny, a przede wszystkim przystępny i atrakcyjny. Rolę taką mogą pełnić nauczyciele dysponując odpowiednią wiedzą żywieniową i umiejętnościami zdobytymi poprzez program „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ), zleconym i finansowanym przez MEiN. Wysiłek edukacyjny nauczycieli muszą wspierać rodzice, którzy poprzez wpajanie właściwych nawyków żywieniowych i zaspakajanie w racjonalny sposób potrzeb żywieniowych efekty te utrwalą, wspólnie zmieniając zachowania żywieniowe najmłodszych na bardziej prozdrowotne.

W trakcie wystąpienia i warsztatu poruszone zostaną następujące kwestie:

  • Otyłość i nadwaga wśród dzieci i młodzieży szkolnej – uwarunkowania, diagnoza i sposoby przeciwdziałania
  • Edukacja żywieniowa – misja instytucji oświatowych, samorządowych i innych w przeciwdziałaniu chorobom dietozależnym, a zwłaszcza nadwagi i otyłości
  • Społeczne i ekonomiczne skutki chorób dietozależnych
  • Współpraca uczelni i szkół w rozwiązywaniu problemów z zakresu zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży
  • Możliwa synergia odziaływania implementacji wiedzy żywieniowej do środowiska rodzinnego, szkolnego i ogólnospołecznego

Serdecznie zapraszam na wykład!

Krystyna_Gutkowska_EDU

Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Powrót do programu
Back To Top