Dynamika współczesnego świata musi znaleźć odzwierciedlenie w celach, które realizuje system oświaty. Najważniejszym z nich jest przygotowanie uczniów do samodzielnej, świadomej i szczęśliwej dorosłości, dlatego dziedzina doradztwa zawodowego tak bardzo zyskuje na znaczeniu. Szkoły - naturalne centra społeczności lokalnych, dysponujące zasobami i bazą sojuszników, którym zależy na pomyślnej karierze dzieci i młodzieży - są idealnym miejscem do tego, by systemowo zapewnić wsparcie wszystkim uczniom w kształtowaniu ich ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną praktyczne rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego wskazujące, jak wprowadzać doradztwo zawodowe do szkół, aby wspierać rozwój i wyrównywać szanse wszystkich uczniów (PowerED 2021: Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych). Zaakcentowane będą następujące kwestie:

  • dostosowanie programu i metod nauczania do wymagań współczesnego świata
  • rozwijanie kompetencji przyszłości u uczniów i nauczycieli
  • tworzenie lokalnych sieci wsparcia wokół szkół
  • rola szkolnego doradcy zawodowego
  • wartość Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Serdecznie zapraszam na wykład!

marta_wrzosek_EDU

Pedagog, doradca zawodowy w oświacie publicznej

Powrót do programu
Back To Top