Als een artikel in een van de 27 geselecteerde tijdschriften is geschreven door een auteur met een betaald dienstverband verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling en als dit artikel op basis van opgestelde toetsingscriteria door de redactie van een van de geselecteerde tijdschriften is beoordeeld als 'wetenschappelijk', dan kan het artikel na afloop van een embargotermijn in aanmerking komen voor publicatie in Open Access. Tijdens de embargotermijn zijn de wetenschappelijke artikelen zoals ze door Wolters Kluwer Nederland zijn gepubliceerd, voor wetenschappers, docenten en studenten al direct beschikbaar in de Navigator van Wolters Kluwer Nederland.

Hieronder leest u meer over de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland:
 • 1. Wie heeft het recht op Open Access?
  De regeling van artikel 25fa Auteurswet is alleen van toepassing op de maker van een werk en niet op rechthebbende in het algemeen, zoals een werkgever van de maker. Het recht op Open Access is een 'persoonlijkheidsrecht' en komt specifiek toe aan de maker. Werkgevers zijn expliciet uitgesloten van de werking van artikel 25fa Auteurswet.
 • 2. Welke auteurs vallen binnen het Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland?
  Alle auteurs met een betaald dienstverband verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling die een kort werk van wetenschap schrijven. Bij deze auteurs is er namelijk sprake van Nederlandse, publieke financiering van wetenschappelijk onderzoek. Publicaties van advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, etc. vallen niet onder de Wolters Kluwer Nederland Open Access regeling. Hun onderzoek is niet met publieke middelen gefinancierd.
 • 3. Wat zijn de voordelen voor u als auteur?
  Naast wetenschappers, docenten en studenten die al toegang hebben tot het artikel via de Navigator van Wolters Kluwer Nederland, zal uw werk via Open Access breder beschikbaar zijn in het publieke domein. U kunt het werk namelijk op een niet-commerciële wijze voor eenieder toegankelijk maken na inachtneming van de embargoperiode.
 • 4. Welke tijdschriften vallen onder de Open Access regeling van Wolters Kluwer Nederland en met welke termijnen?
  De overeenkomst betreft de wetenschappelijke artikelen in 27 tijdschriften van Wolters Kluwer Nederland. Deze zijn ingedeeld in drie groepen van negen tijdschriften met embargotermijnen van respectievelijk zes, negen en twaalf maanden
 • 5. Waarom juist deze 27 tijdschriften?
  Samen met de VSNU hebben we vastgesteld dat in deze door Wolters Kluwer Nederland uitgegeven tijdschriften wetenschappelijke artikelen kunnen verschijnen. Naast deze tijdschriften geeft Wolters Kluwer Nederland nog circa 50 andere tijdschriften uit die volledig gevuld zijn met praktische informatie, geschreven door mensen uit de praktijk en niet uit de wetenschap. Deze tijdschriften noemen wij vakpublicaties waarbij meestal de redactie of de uitgever een auteur vraagt om (op praktische en verklarende wijze) over een onderwerp te schrijven. Deze publicaties kwalificeren niet als wetenschappelijke werken in de zin van de Open Access regeling. De gebruikers van deze publicaties zijn hoofdzakelijk specifieke beroepsgroepen niet zijnde wetenschappers.
 • 6. Wanneer is een artikel wetenschappelijk te noemen?
  Als het artikel is geschreven door wetenschappelijke auteurs verbonden aan een universiteit of wetenschappelijke instelling en als zodanig is beoordeeld door redacties van deze tijdschriften op basis van opgestelde toetsingscriteria, zie ook het antwoord op vraag 7.
 • 7. Wat zijn de toetsingscriteria voor wetenschappelijkheid van een artikel?
  Wolters Kluwer Nederland hanteert 6 kwalitatieve toetsingscriteria die de redacties ondersteunen bij het bepalen of een artikel wetenschappelijk is of niet. Deze zijn:

  1) Duidelijke aanduiding van probleem en/of leerstuk en context;
  2) Leidt tot nieuwe kennis/inzichten;
  3) Gedegen Bronnenonderzoek;
  4) Conclusies zijn navolgbaar, duidelijk geformuleerd, adequaat en vernieuwend;
  5) Methode van bespreking kent een logische opbouw, heeft voldoende diepgang en er is historische context/plaats binnen het systeem/ klassieke leerstukken;
  6) Grensoverschrijdend, interne/externe rechtsvergelijking, interdisciplinair, Europeesrechtelijke componenten/ internationaal recht.

  Hierbij geldt dat het te beoordelen artikel ten minste aan meerdere toetsingscriteria moet voldoen om aangemerkt te kunnen worden als wetenschappelijk. De genoemde toetsingscriteria zijn een hulpmiddel voor redacties om te kunnen komen tot een onderbouwd oordeel.
 • 8. Zijn de redacties nu verplicht alle artikelen te toetsen op wetenschappelijkheid?
  Nee, redacties hoeven niet automatisch alle artikelen te toetsen op wetenschappelijkheid. Als een auteur gebruik wil maken van zijn Open Access recht, dan is wel vereist dat het artikel door een onafhankelijke redactie wordt getoetst op wetenschappelijkheid. Het is dus aan de auteur om aan te geven of hij een werk in Open Access wil publiceren, waarna de redactie dit zal toetsen.
 • 9. Wie informeert mij over de vraag of het artikel al of niet wetenschappelijk is?
  De redactiesecretaris van het betreffende tijdschrift informeert u hierover nadat de status door de onafhankelijke redactie is vastgesteld.
 • 10. Wat kan ik in Open Access publiceren na afloop van de embargotermijn?
  Na afloop van de embargotermijn kunt u het Author Accepted Manuscript (AAM) publiceren, inclusief CC-BY-NC licentie en plaatsing van een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 11. Waar mag ik als auteur mijn artikel in AAM vorm publiceren?
  Op een eigen of niet-commerciële website of in een open universiteit repository. Van belang is dat het artikel op niet-commerciële wijze wordt gebruikt.
 • 12. Wat is het Author Accepted manuscript (AAM)?
  Dit is de artikelversie exclusief verrijkingen die Wolters Kluwer Nederland aanbrengt in de finale en gepubliceerde versie door copy-editing, styling, hyperlinking, metadatering en paginering. De auteur wijzigt doorgaans nog de tekst van zijn origineel ingestuurde kopij na het peer review proces en communicatie tussen auteur en redactie. Deze wijzigingen en aanvullingen van de redactie zal de auteur verwerken in zijn artikel dat daarmee "accepted" is voor publicatie (exclusief verrijkingen die Wolters Kluwer Nederland aanbrengt voor de finale publicatie door copy-editing, styling, hyperlinking metadatering en paginering). Het is deze versie van het artikel die na afloop van een embargotermijn in Open Access vrijgeven kan worden, inclusief CC-BY-NC licentie en plaatsing van een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland. De gepubliceerde en verrijkte versie van het artikel (in het tijdschrift en in de Navigator) is alleen beschikbaar voor betalende klanten in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 13. Wat is CC-BY-NC?

  Wolters Kluwer Nederland kiest bij haar Open Access regeling voor hantering van de CC-BY-NC licentie Dit is een auteursrechtlicentie van Creative Commons, een licentie die het gebruik van het artikel door derden regelt. Door de hoeveelheid informatie op het internet is het vaak lastig en tijdrovend om te achterhalen wie de rechthebbende van een werk is. Daarom werd in 2001 Creative Commons opgericht. Dit project wil het mogelijk maken om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij traditioneel auteursrecht mogelijk is.

  De specifieke CC-BY-NC licentie bestaat uit een paar elementen:

  BY: dit staat voor By You en betekent dat de gebruiker de naam dient te vermelden die bij het werk door de auteur of de licentiegever is aangegeven.

  NC: dit staat voor Non-Commercial. Hiermee geeft de auteur toestemming om zijn werk te kopiëren, te verspreiden en door te geven, alsook er afgeleide werken van te maken, maar niet om het werk te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 • 14. Wat is het officiële begin van de embargoperiode?
  De embargotermijn vangt aan op het moment dat een artikel online verschijnt in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 15. Hoe krijg ik als auteur mijn artikel in Open Access?
  Er zijn vijf voorwaarden die vervuld moeten zijn om een beroep te doen op het Open Access recht:

  1. Het gaat om een tijdschriftartikel in een van de 27 tijdschriften;

  2. Het moet gepubliceerd worden door een auteur die een betaald dienstverband heeft bij een Nederlandse universiteit of wetenschappelijke instelling;

  3. De auteur geeft bij inlevering van zijn artikel aan dat het getoetst moet worden op wetenschappelijkheid omdat hij/zij dit in Open Acces wil publiceren na de embargoperiode;

  4. Het artikel wordt getoetst, met inachtneming van de toetsingscriteria die voor dit doeleinde zijn opgesteld, door de redacties. Het resultaat van deze toetsing wordt door de redactie aan de auteur teruggekoppeld. Alleen artikelen die na de toets als 'wetenschappelijk' kwalificeren komen voor Open Access in aanmerking;

  5. De auteur ontvangt zijn AAM versie van Wolters Kluwer Nederland direct na afloop van de embargoperiode en publiceert dit onder de afgesproken licentievoorwaarden, namelijk met CC-BY-CN licentie en een deeplink naar de vindplaats van het artikel in de online research database van Wolters Kluwer Nederland.
 • 16. Wie is mijn contactpersoon bij Wolters Kluwer Nederland m.b.t. Open Access?
  Vragen over Open Acces kunt u stellen aan uw uitgever.