ECLI:NL:RBZWB:2020:6585 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23-12-2020, 8133457
Werknemer vordert schadevergoeding van oud werkgever omdat werkgever volgens werknemer valse stukken in de eerdere procedures heeft gebruikt en hij daardoor ten onrechte vergoedingen heeft misgelopen. Vordering is afgewezen gelet op het gezag van gewijsde van eerdere uitspraken tussen partijen. Werknemer is in de werkelijke proceskosten veroordeeld. 


ECLI:NL:RBNHO:2020:10859 Rechtbank Noord-Holland, 09-12-2020, 8433572 \ CV EXPL 20-1446
 
Géén arbeidsovereenkomst, ZZP, reiskostenvergoeding, verrekening 

ECLI:NL:RBNHO:2020:10751 Rechtbank Noord-Holland, 16-12-2020, 8551672 
Ontslag op staande voet. Bewijswaardering meedelen ontslag. Eigenmachtig overboeken van EUR 135.000 naar privérekening door CFO/controller levert een dringende reden op. 

ECLI:NL:RBNNE:2020:4600 Rechtbank Noord-Nederland, 01-12-2020, 8562866 
Vordering doorbetaling loon na gesteld niet rechtsgeldig ontslag. Vordering bij dagvaarding, niet bij verzoekschrift. Mogelijkheid van 69 RV. Alleen hier ingesteld na vervaltermijn en geen vernietiging opzegging gevorderd. Afwijzing. 

ECLI:NL:RBMNE:2020:5639 Rechtbank Midden-Nederland, 03-12-2020, 8737726 
Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werkgever op de g-grond, verstoorde arbeidsverhouding na verbetertraject.

ECLI:NL:RBNNE:2020:4541 Rechtbank Noord-Nederland, 22-12-2020, 8456346 \ CV EXPL 20-1702
Toepassing Sociaal Plan op voorgenomen reorganisatie. De kantonrechter concludeert dat de brieven die werkgever heeft verstuurd kwalificeren als schriftelijke informatie die het Sociaal Plan voor het van toepassing worden daarvan vereist. Dat betekent dat werknemers die een dergelijke brief hebben ontvangen een beroep kunnen doen op het Sociaal Plan en (tenzij sprake is van één van de daarin genoemde uitzonderingen) indien zij daadwerkelijk worden ontslagen, recht hebben op de daarin bepaalde ontslagvergoeding.

ECLI:NL:RBAMS:2020:6130 Rechtbank Amsterdam, 14-07-2020, 8523914
Payroll. Geen sprake van allocatie. Geen uitzendbeding vanwege inwerkingtreding Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) per 1 januari 2020. Opzegging met beroep op uitzendbeding uit Cao daarom niet geldig.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5395 Rechtbank Midden-Nederland, 16-12-2020, 7878988
Uitleg bepaling arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tussentijdse beëindiging is mogelijk, aanbod en aanvaarding, essentialia overeenkomst, geen regeling tot stand gekomen in het kader van schikkingsonderhandelingen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6591 Rechtbank Gelderland, 16-12-2020, 8408546
Cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Vordering tot betaling van reisuren-, opkomst- en reiskostenvergoeding, pauze-uren, toeslag bijzondere uren, vakantie-uren, vakantietoeslag en pensioenpremie. Wg verplicht tot urenregistratie arbeids en rusttijden.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9822 Rechtbank Limburg, 09-12-2020, 8476415 \ CV EXPL 20-1847
Verzetzaak. Non-concurrentiebeding en relatiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (één jaar). De kantonrechter acht de noodzaak van deze bedingen in de zin van art. 7:653 lid 2 en 3 BW onvoldoende gemotiveerd en vernietigt de bedingen.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9819 Rechtbank Limburg, 09-12-2020, 8366647 CV EXPL 20-991
“Xella”- vergoeding niet toewijsbaar nu nog geen sprake is van ‘slapend’ dienstverband.

ECLI:NL:RBAMS:2020:6046 Rechtbank Amsterdam, 04-12-2020, 8672766 EA VERZ 20-540
Ontslag op staande voet wegens opgave valse reden afwezigheid houdt stand. Mede gelet op de strenge beroepsregels waaraan werknemer is gebonden, kan werknemer zich niet verschuilen achter de omstandigheid dat partner onware afmelding heeft gedaan.

ECLI:NL:RBDHA:2020:13156 Rechtbank Den Haag, 24-11-2020, 8776072 EJ VERZ 20-85431
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4444 Rechtbank Overijssel, 03-12-2020, 8776542 \ EJ VERZ 20-335
Verzoek om transitievergoeding afgewezen. Verzoeker zelf heeft het aanbod van verweerder tot verlenging van het dienstverband afgeslagen.

ECLI:NL:RBDHA:2020:12235 Rechtbank Den Haag, 18-11-2020, 8735934-20-85222
Verzoek vernietiging ontslag op staande voet toegewezen. Tegenverzoek afgewezen. Detacheringsovereenkomst.

ECLI:NL:RBNNE:2020:4524 Rechtbank Noord-Nederland, 25-11-2020, 8689305 / AR VERZ 20-50
transitievergoeding; rechtspositie predikant; overeenkomst Suigenius: verwijzing naar HR 04-10-2019, ECLI:NL:HR:2019:1531.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5485 Rechtbank Midden-Nederland, 04-12-2020, 8543180 UE VERZ 20-161
Aan een ambtenaar is op 16 december 2019 ontslag verleend. De vraag is nu of de aanstelling van de ambtenaar per 1 januari 2020 is omgezet in een arbeidsovereenkomst en of de ambtenaar recht heeft op een transitievergoeding.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5510 Rechtbank Midden-Nederland, 15-12-2020, 8837081 / LE VERZ 20-53
WNRA zaak, ambtenaar, rijden onder invloed van drugs, overtreding gedragscodes, schending integriteit, ontbinding op de e-grond met toekenning transitievergoeding, geen ernstig verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9255 Rechtbank Noord-Holland, 25-08-2020, 8491561 AO VERZ 20-73
Geen recht op transitievergoeding omdat contract op initiatief van werkneemster niet verlengd is in verband met aanstaande emigratie. Geen aanspraak op bonus, bonusregeling niet in strijd met gelijke behandelingswetgeving (geslacht/zwangerschap).

ECLI:NL:RBMNE:2020:5287 Rechtbank Midden-Nederland, 02-12-2020, 8411263
Persoonlijke toelage is geen vaste arbeidsvoorwaarde (geworden) in de zin van een verworven recht.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4451 Rechtbank Overijssel, 15-12-2020, 8208457 CV EXPL 19-4323
Geschil tussen (oud)werknemer en werkgever. De werknemer vordert een schadevergoeding ter hoogte van de transitievergoeding, omdat de werkgever ten onrechte niet zou zijn ingegaan op een voorstel tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Onder meer is de vraag aan de orde of de werknemer een voorstel tot beëindiging van het dienstverband daadwerkelijk heeft gedaan en of dit voorstel door de werkgever (vervolgens) is afgewezen. Ook is de vraag aan de orde of de werknemer de werkgever nog in gebreke had moeten stellen. Verder is de vraag aan de orde of verschillende door de werkgever gemaakte kosten als gevolg van de voortzetting van het dienstverband moeten worden verrekend met de toe te kennen schadevergoeding.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3478 Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2020, 200.266.931/01
Loongeschil fysiotherapiepraktijk, overeengekomen beloningsstructuur is geen all-in-beding in strijd met artikel 7:639 e.v. jo. 7:645 BW en artikel 7 van de Arbeidstijdenrichtlijn, vordering tot betaling van onder andere vakantiebijslag, vakantieloon, ADV-dagen en ziekengeld afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2020:11679 Rechtbank Rotterdam, 25-11-2020, 8152906 VZ VERZ 19-19906
Proeftijdontslag rechtsgeldig. Werkgever geslaagd in bewijsopdracht ogv artikel 7:646 lid 12 BW dat het ontslag geen verband houdt met (afwezigheid wegens arbeidsongeschitkheid t.g.v.) zwangerschap van werknemer. Ook geen strijd met goed werkgeverschap.

ECLI:NL:RBROT:2020:11677 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2020, 8775846 VZ VERZ 20-17601
Ontslag op staande voet verpleegkundige vanwege wegnemen en innemen opiaten tijdens werk rechtsgeldig. De bij zelfstandig tegenverzoek gevorderde gefixeerde schadevergoeding is buiten vervaltermijn ingediend en dus te laat. Onderzoekskosten afgewezen.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3245 Gerechtshof Amsterdam, 24-11-2020, 200.272.762/01
Wwz. Verzoek werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:686 BW afgewezen. Werknemer werkzaam op grond van een Wsw-indicatie. Geen ernstige tekortkoming die de ontbinding, mede gelet op de gevolgen daarvan, rechtvaardigt.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3312 Gerechtshof Amsterdam, 01-12-2020, 200.267.365/01
Wwz. Ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven. Geweldpleging en bedreiging van verzuimbegeleider tijdens huisbezoek zieke werknemer is bewezen. In eerste aanleg is de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens verwijtbaar handelen en is het handelen van werknemer als ernstig verwijtbaar aangemerkt. Werknemer behoudt recht op achterstallig salaris. Wilco-beschikking mist toepassing. Art. 7:677, 683 BW

ECLI:NL:RBDHA:2020:12905 Rechtbank Den Haag, 02-09-2020, 8543635-20-83951
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wegens een verstoorde arbeidsverhouding met toekenning transitievergoeding. Geen toekenning billijke vergoeding, nu geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalatenvan de werkgever.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9253 Rechtbank Noord-Holland, 21-08-2020, 8599789
Ongeldig ontslag op staande voet, niet voldaan aan eis van onverwijlde mededeling ontslagreden. Wel (voorwaardelijke) ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie. Billijke vergoeding voor werknemer van € 1.600,00 netto.

ECLI:NL:RBROT:2020:11590 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2020, 8842702 VZ VERZ 20-18774
Vernietiging opzegging (BBL) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Afwijzing vordering uitbetaling overwerk.

ECLI:NL:RBROT:2020:11612 Rechtbank Rotterdam, 15-12-2020, 8880646 \ VV EXPL 20-64
Kort geding. Eiser heeft gevorderd dat hij in de functie van afdelingshoofd wordt geplaatst. De kantonrechter is van oordeel dat eiser onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de door hem gevorderde voorziening.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10735 Rechtbank Noord-Holland, 19-11-2020, 8459243 CV EXPL 20-1428
De werknemer wordt veroordeeld tot betaling aan een ex-werkgever van een schadevergoeding van € 3.710,00, omdat de werknemer zijn verplichting zich als goed werknemer te gedragen heeft geschonden en de werkgever daardoor schade heeft geleden.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10554 Rechtbank Noord-Holland, 30-11-2020, 8761532
Arbeidszaak. Ontbindingsverzoek werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege een verstoring van de arbeidsverhouding. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding van € 22.500,00 bruto, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9556 Rechtbank Limburg, 02-12-2020, 8782979 AZ VERZ 20-108
Ontbindingsverzoek afgewezen. Disfunctioneren niet vast komen staan en verbetertraject ontbreekt.

ECLI:NL:RBNNE:2020:4471 Rechtbank Noord-Nederland, 15-12-2020, 7123230 CV EXPL 18-7167
Artikel 7:690 BW, artikel 7:616a BW, artikel 15 en 16 Wet cao De kantonrechter is van oordeel dat PostNL aansprakelijk is voor achterstallig loon aan pakketsorteerders die – al dan niet middels ‘doorlening’ – door een vestiging van het Bedrijf voor Werk, Re-Integratie en Inkomen (BWRI) in Kolham aan PostNL ter beschikking werden gesteld. Het pakketbedrijf handelde onrechtmatig en profiteerde bewust van de onderbetaling van arbeidskrachten en de contracting-constructie die het met BWRI had opgezet. Verder dient PostNL een schadevergoeding ex artikel 15 en 16 van de Wet cao aan FNV te voldoen ter hoogte van € 54.000,00.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9516 Rechtbank Limburg, 14-08-2020, C/03/279177 HA RK 20/128
Billijke vergoeding. Ontslag op staande voet statutair directeuren.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9555 Rechtbank Limburg, 01-12-2020, 8779356 AZ VERZ 20-105
De kantonrechter stelt vast dat de werkgever niet heeft weersproken dat zij het loon niet betaalt, althans niet vrijwillig. Dat sprake is van een moeilijke financiële situatie is geen rechtvaardiging voor het niet of niet tijdig betalen van het loon. De kantonrechter stelt dan ook vast dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor de arbeidsovereenkomst is ontbonden. Omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is zij aan de werknemer ingevolge artikel 7:671c lid 2, aanhef en onder b BW, een billijke vergoeding verschuldigd.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6599 Rechtbank Gelderland, 26-11-2020, 8760611
Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet vernietigd. Roken op werkplek. Werkgever strenger dan eigen regels.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6349 Rechtbank Gelderland, 23-11-2020, 8730309
Werkgever verzoekt om gefixeerde schadevergoeding, omdat werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn. Beeindiging met wederzijds goedvinden. Beoordeling tegenverzoeken / verrekeningen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6406 Rechtbank Gelderland, 04-12-2020, 8770102
Ontbinding g grond, reflexwerking opzegverbod, situatieve arbeidsongeschiktheid

ECLI:NL:RBGEL:2020:6470 Rechtbank Gelderland, 08-12-2020, 8827428
ontslag op staande voet

ECLI:NL:RBMNE:2020:5420 Rechtbank Midden-Nederland, 10-12-2020, 8836306 / LE VERZ 20-52
WNRA zaak, ontslag op staande voet houdt stand, herhaaldelijk niet melden nevenwerkzaamheden, uitvoeren van omvangrijke nevenwerkzaamheden, ernstig plichtsverzuim, ambtenaar, ernstig verwijtbaar handelen, geen transitievergoeding

ECLI:NL:GHAMS:2020:3338 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2020, 200.199.250/01
Arbeidsrecht. Loonvordering. Is de arbeidsovereenkomst beëindigd met instemming van de werknemer? Werknemer is met andere persoon een vennootschap onder firma aangegaan die een koeriersbedrijf heeft uitgeoefend. Bewijswaardering. Op grond van getuigenverklaringen moet worden aangenomen dat werknemer door het aangaan van de vennootschap onder firma een eigen onderneming is begonnen, dat hij persoonlijk in die onderneming heeft gewerkt en dat hij na februari 2015 niet meer bij werkgever werkzaam is geweest. Een en ander veronderstelt dat werknemer heeft ingestemd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bewijs geleverd. Vordering tot betaling achterstallig loon in hoger beroep alsnog afgewezen. Vervolg op hof Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2629.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3339 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2020, 200.199.232/01
Arbeidsrecht. Loonvordering. Heeft de werkgever het loon voldaan dat op grond van de arbeidsovereenkomst was verschuldigd? Omvang overeengekomen arbeidsduur. Bewijswaardering. Bij de beantwoording van de vraag of de werknemer het bewijs van de door hem gestelde arbeidsomvang heeft geleverd, hoeft niet alleen acht te worden geslagen op hetgeen door de verschillende getuigen is verklaard, maar mag betekenis worden gehecht aan ieder in het geding gebleken feitelijk gegeven. Verklaring partijgetuige. Bijkomende bewijsmiddelen. Schriftelijke stukken. Bewijs niet geleverd. Vordering tot betaling achterstallig loon in hoger beroep alsnog afgewezen. Vervolg op hof Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2628.

ECLI:NL:RBROT:2020:11488 Rechtbank Rotterdam, 09-12-2020, 8861907 \ VV EXPL 20-457
Kort geding. Loonvordering. Artikel 7:628a BW.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3326 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2020, 200.256.074/01
Arbeidsrecht. Dwaling omtrent vaststellingsovereenkomst. Uitleg overeenkomstig Haviltex-norm. Re-integratietraject, passende functies. Beroep op dwaling afgewezen, vaststellingsovereenkomst diende juist ertoe einde te maken aan discussie omtrent de vraag of en welke functies passend waren. Wetsartikelen: artikel 7:900 BW, artikel 6:228 BW

ECLI:NL:RBZWB:2020:6127 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 08-12-2020, 8755167 AZ VERZ 20-57
Opzegging ‘slapend dienstverband’ na onderhandelingen over beëindigingsovereenkomst; werkgever veroordeeld tot betaling ‘resterende’ transitievergoeding; peilmoment berekenen hoogte transitievergoeding; onverkorte toepassing art. 7:673 niet onaanvaardbaar

ECLI:NL:RBZWB:2019:6288 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-01-2019, 7193867
Verzoek om voor recht te verklaren dat werkneemster tijdig de nietigheid/vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet heeft ingeroepen wegens gebrek aan belang afgewezen. Werkneemster had de kantonrechter om vernietiging van het ontslag op staande voet moeten vragen, omdat dit niet buitengerechtelijk kan plaatsvinden. Voor zover wel een inhoudelijk oordeel gegeven had moeten worden was het ontslag op staande voet gerechtvaardigd. Werkneemster heeft gedurende een langere periode stelselmatig ongeoorloofd een aantal patiëntendossiers ingezien, waardoor de privacy van de patiënten is geschonden. Werkneemster had middels voorschriften, intranet en een e-learningmodule op de hoogte kunnen zijn van de consequenties hiervan.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6347 Rechtbank Gelderland, 23-11-2020, 8718262
Werkgever verzoekt om gefixeerde schadevergoeding omdat werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder inachtneming van de opzegtermijn. Werkgever heeft zijn recht op deze schadevergoeding prijsgegeven. Beoordeling tegenverzoeken/verrekeningen.

ECLI:NL:RBGEL:2020:6531 Rechtbank Gelderland, 02-12-2020, 8506734
Werkgever is niet gehouden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over te gaan.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3828 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-12-2020, 200.271.085_01
opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer; geen sprake van opzegging als gevolg van verwijtbaar gedrag werkgever; geen sprake van wanprestatie aan de zijde van de werkgever; geen sprake van dwaling aan de zijde van de werknemer.

14 ECLI:NL:RBLIM:2020:9307 Rechtbank Limburg, 27-11-2020, 8841910 CV EXPL 20-5338
Kort geding. Arbeid. Het feit dat werknemer niet verschenen is op de afspraak met de mediator levert geen schending op van de op hem rustende re integratieverplichting en kan geen grond zijn voor een loonstop.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9086 Rechtbank Limburg, 16-11-2020, 8744911 AZ VERZ 20-94
Werkgever heeft zeer sterke aanwijzingen dat werknemer verbod op nevenwerkzaamheden overtreedt. Hij confronteert werknemer daarmee. Werknemer ontkent op weinig geloofwaardige wijze. Werknemer is daarna doorgegaan met (pogingen tot) verrichten van nevenwerkzaamheden, ook nadat hij zich ziek had gemeld. Ontbinding van arbeidsovereenkomst op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen.

ECLI:NL:GHAMS:2020:3247 Gerechtshof Amsterdam, 24-11-2020, 200.279.962/01
Arbeidsrecht. Vraag of arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Proeftijd. Betekenis van feitelijk gewerkte dagen indien geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Wetsartikelen: 3:33 en 3:35 BW, 6:217 BW, 7:681 BW, 7:672 lid 10 BW

ECLI:NL:GHAMS:2020:3316 Gerechtshof Amsterdam, 01-12-2020, 200.274.486/01
Loonvordering in kort geding. Overgang van ondernemingen. Voldoende aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en de overdragende partij geen schijnconstructie is geweest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2020:2189.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10553 Rechtbank Noord-Holland, 18-11-2020, 8765765
Ontslag op staande voet. Het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet is ongeldig, omdat een weigering om passende arbeid te aanvaarden en een gebrek aan medewerking aan re-integratie geen dringende reden oplevert voor een dergelijk ontslag. De arbeidsovereenkomst wordt wel ontbonden wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

ECLI:NL:HR:2020:1997 Hoge Raad, 11-12-2020, 19/04494
Art. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Art. 7:681 (oud) BW. Opzegging arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk?

ECLI:NL:HR:2020:1996 Hoge Raad, 11-12-2020, 19/02702
Art. 81 lid 1 RO. Werkgeversaansprakelijkheid wegens blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vervolg van HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721. Causaal verband; arbeidsrechtelijke omkeringsregel; proportionele aansprakelijkheid; toepassing van art. 6:99 BW. Motiveringsklachten over deskundigenbericht.

ECLI:NL:GHARL:2020:10259 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-12-2020, 200.268.200
Rechtsgeldig einde arbeidsovereenkomst na opzegging door werknemer.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9252 Rechtbank Noord-Holland, 18-08-2020, 8472734 AO VERZ 20-65
Werkgever verplicht tot betaling aanzegvergoeding. Geen bewijs dat (schriftelijk) is aangezegd. Geen verrekening met door werkgever op grond van studiekostenbeding betaalde opleidingskosten, wel met door werknemer veroorzaakte verkeersboetes.

ECLI:NL:RBROT:2020:11347 Rechtbank Rotterdam, 27-11-2020, KTN-8841512_27112020
ontbinding arbeidsovereenkomst

ECLI:NL:RBLIM:2020:9401 Rechtbank Limburg, 25-11-2020, 8681457 CV EXPL 20-3645
Werkgever gehouden mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

ECLI:NL:RBMNE:2020:5167 Rechtbank Midden-Nederland, 26-11-2020, 8788215
Ontslag op staande voet houdt stand, voldaan aan dringende reden (veelvuldig te laat komen) en mededelingseis.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9451 Rechtbank Limburg, 02-12-2020, 03 8389366 Datum uitspraak:
Afwikkeling dienstverband. Strekking vaststellingsovereenkomst.

ECLI:NL:RBROT:2020:11098 Rechtbank Rotterdam, 01-12-2020, 8780181 HA VERZ 20-100
Loonstop terecht toegepast.

ECLI:NL:RBNHO:2020:10211 Rechtbank Noord-Holland, 26-11-2020, 8829796 \ VV EXPL 20-159
Loonvordering piloot. Nederlands recht van toepassing; plaats waar werknemer gewoonlijk werkt. Dat de arbeidsovereenkomst nauwere banden heeft met Turkije is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Loonvordering grotendeels toegewezen.

ECLI:NL:RBROT:2020:10868 Rechtbank Rotterdam, 09-01-2020, 8095333
KG-vonnis. Arbeidszaak. Loonvordering afgewezen. Onvoldoende meewerken aan re-integratie.

ECLI:NL:RBROT:2020:11169 Rechtbank Rotterdam, 20-11-2020, 8363462
uitleg finale kwijting vaststellingsovereenkomst (haviltex), salaris over reistijd (cao VVT)

ECLI:NL:RBGEL:2020:6307 Rechtbank Gelderland, 30-11-2020, 8742718
ontbinding arbeidsovereenkomst nadat vrachtwagenchauffeur met alcoholpromillage van 1,77 een ongeluk had met de vrachtwagen. Verweer dat alcoholpromillage is veroorzaakt door desinfectant faalt.

7 ECLI:NL:RBROT:2020:10930 Rechtbank Rotterdam, 30-01-2020, 8129191 VZ VERZ 19-19386
Opzegging van overeenkomst tot verlenen van persoonlijke zorg en ondersteuning op grond van een PGB. Is sprake van een arbeidsovereenkomst? Onderscheid uitleg van de overeenkomst en kwalificatie.

9 ECLI:NL:RBNHO:2020:9219 Rechtbank Noord-Holland, 06-11-2020, 8712720 \ AO VERZ 20-129
Ontslag op staande voet in coronatijd. Ontslag niet rechtsgeldig i.v.m. ontbreken dringende reden. Houding werkneemster heeft in deze situatie drukkend effect op hoogte billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4156 Rechtbank Overijssel, 26-11-2020, 8769040 EJ VERZ 20-271
Bevoegdheid om ontslag op staande voet in te trekken tijdens procedure, artikel 7:681 BW

ECLI:NL:RBROT:2020:10869 Rechtbank Rotterdam, 25-11-2020, 8745389 HA VERZ 20-66
ontslag op staande voet, artikelen 7:681 lid 1 BW, 7:677 lid 1 Bw, 7:678 lid 1 en lid 2 sub e BW, artikel 7:672 lid 11 BW. Camerabeelden, geen dringende reden komen vast te staan, transittievergoeding, billijke vergoeding, concurrentiebeding

ECLI:NL:RBMNE:2020:5108 Rechtbank Midden-Nederland, 20-11-2020, 8689112 UE VERZ 20-246
Ontbindingsverzoek wegens verstoorde verhouding afgewezen. Sprake van opzegverbod tijdens ziekte.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9304 Rechtbank Limburg, 18-11-2020, 7814854 CV EXPL 19-4025
Arbeidsrecht, loonvordering

ECLI:NL:GHAMS:2020:3114 Gerechtshof Amsterdam, 17-11-2020, 200.272.913/01
Wwz. Verwijtbaar handelen van werknemer vanwege alcoholgebruik op de werkvloer (Schiphol). De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding ontbonden. Geen ernstig verwijtbaar handelen van werknemer en/of van werkgever. Werknemer heeft recht op de transitievergoeding maar niet op een billijke vergoeding. Art. 7:669, 673 en 683 BW.

ECLI:NL:GHARL:2020:9899 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-11-2020, 200.270.094/01
Wwz. Ontslag op staande voet. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2020:1812. Bewijs van diefstal van een fiets of meenemen daarvan in strijd met geldende bedrijfsregel is niet geleverd. Voor recht verklaard dat geen sprake was van een dringende reden voor ontslag. Vorderingen werknemer (gefixeerde schadevergoeding, billijke vergoeding) toegewezen.

ECLI:NL:GHARL:2020:9893 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-11-2020, 200.271.855/01
Arbeidszaak, Wwz. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2020:6016. Arbeidsovereenkomst is terecht ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. Veroordeling tot schadevergoeding voor alleen de valse declaraties waarop dit oordeel is gebaseerd. Kantonrechter heeft werkgever terecht niet ontvankelijk geacht in nevenvordering betreffende de vele andere schadeposten, al dan niet op te maken bij staat, waarvoor werknemer aansprakelijkheid betwist.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9248 Rechtbank Noord-Holland, 22-07-2020, 8090653 CV EXPL 19-15012
Werkgever niet op grond van art 7:658 BW aansprakelijk. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing en causaal verband tussen gezondheidsschade en arbeidsomstandigheden niet aangetoond.

ECLI:NL:GHSHE:2020:3538 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-11-2020, 200.282.907_01
Arbeidsrecht. Loonstop op grond van artikel 7:629, lid 3, aanhef en onder c BW. Belang van een second opinion door de bedrijfsarts voor een loonvordering op grond van artikel 7:629 BW. Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht in de zin van artikel 7:629a, lid 6 BW?

ECLI:NL:RBROT:2020:10854 Rechtbank Rotterdam, 27-02-2020, 8193393
Arbeidszaak. Geen ontslag op staande voet, maar een beëindiging arbeidsovereenkomst waarmee is ingestemd.

ECLI:NL:RBAMS:2020:5671 Rechtbank Amsterdam, 20-11-2020, KK 20-644
Aanzegging einde aovk voor bepaalde tijd te laat. Wn heeft doorgewerkt. Aovk is daardoor verlengd. Aanzegging is niet te kwalificeren als tussentijdse opzegging in dit geval. Oproepovereenkomst. Rechtsvermoeden 7:610b BW. Toepasselijkheid 7:628a BW?

ECLI:NL:RBLIM:2020:9122 Rechtbank Limburg, 18-11-2020, 8376993 CV EXPL 20-1076
Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden, loonvordering, vordering is niet nader gespecificeerd, afwijzing.

ECLI:NL:RBNHO:2020:9170 Rechtbank Noord-Holland, 04-11-2020, 8326171 \ CV EXPL 20-1678
Nakoming vaststellingsovereenkomst na beëindiging arbeidsrelatie.

ECLI:NL:RBLIM:2020:9476 Rechtbank Limburg, 02-12-2020, 8756243 AZ VERZ 20-100
Arbeidsrecht. Verzoek tot ontbinding van arbeidsovereenkomsten drie boa’s en hun gedetacheerde collega wordt afgewezen. Hen werd verweten dat zij, door de deelname aan en hun uitlatingen op een WhatsAppgroep, als ambtenaar van de gemeente niet integer hebben gehandeld, mede gelet op hun functie als boa.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4073 Rechtbank Overijssel, 16-11-2020, 8781514 \ CV EXPL 20-2648
Concurrentiebeding, relatiebeding- en geheimhoudingsbeding

ECLI:NL:RBROT:2020:10802 Rechtbank Rotterdam, 14-10-2020, 8495779
Vernietiging ontslag op staande voet. Ontbinding arbeidsovereenkomst met transitievergoeding, geen billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBROT:2020:10796 Rechtbank Rotterdam, 05-11-2020, 8747729
Arbeidszaak. Ontslag op staande voet door werknemer. Verzoeken en tegenverzoeken, deels toe- en afgewezen.

ECLI:NL:PHR:2020:972 Parket bij de Hoge Raad, 23-10-2020, 19/04494
Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag (art. 7:681 BW (oud)). Klachten over feitenvaststelling, passeren stellingen en miskenning Wet verbetering poortwachter, UWV Werkwijzer Poortwachter en STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

ECLI:NL:RBROT:2020:10798 Rechtbank Rotterdam, 21-10-2020, 8704412
KG-vonnis. Vordering om, na re-integratie tewerkgesteld te woren op de oude standplaats, afgewezen.

ECLI:NL:GHDHA:2020:2235 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2020, 200.265.918/01
Schoonmaker in vleesverwerkend bedrijf verricht in hoofdzaak natte schoonmaak werkzaamheden en moet beschermende kleding dragen. Indeling in schoonmaak cao functie 'medewerker schoonmaakonderhoud industrieel II' waardoor recht op 5% toeslag

ECLI:NL:RBROT:2020:10794 Rechtbank Rotterdam, 10-11-2020, 8543348
loonvordering in kort geding afgewezen

ECLI:NL:RBLIM:2020:8751 Rechtbank Limburg, 11-11-2020, 8672993 OV VERZ 20-54
Werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW, toedracht/oorzaak ongeval onduidelijk. De kantonrechter: de omstandigheid dat de (meest waarschijnlijke) oorzaak van het bedrijfsongeval niet vast staat, in dit geval meebrengt dat niet kan worden vastgesteld dat [werkgever] aan haar zorgplicht, gericht op het voorkomen van dat ongeval, heeft voldaan. Verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor de schade die werknemer heeft geleden en lijdt als gevolg van het bedrijfsongeval.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4070 Rechtbank Overijssel, 18-11-2020, 8763034 \ EJ VERZ 20-173
Onterecht ontslag op staande voet. Billijke vergoeding.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4069 Rechtbank Overijssel, 17-11-2020, 8205353 \ CV EXPL 19-6943
Uitleg studiekostenbeding. Beroep op beding in gegeven omstandigheden in strijd met redelijkheid en billijkheid en goed werkgeverschap. Terugbetaling beperkt tot € 5.000,-.

ECLI:NL:RBROT:2020:10685 Rechtbank Rotterdam, 26-11-2020, 8423044 CV EXPL 20-1302
Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor schade a.g.v. COPD omdat hij blootgesteld is aan rook (7:658 BW). Blootstelling op werkplek bewezen. Niet genoeg voor omkeringsregel: COPD kan i.c. (ook) andere oorzaken hebben. Deskundigenbericht nodig.

ECLI:NL:GHDHA:2020:2174 Gerechtshof Den Haag, 24-11-2020, 200.278.261/01
Loonvordering na ontslag tijdens gestelde proeftijd. Dat in petitum geen vernietiging was gevorderd, is hier niet van belang. Hof acht vernietiging ontslag terecht toegewezen. Nieuwe grief over hoogte toegewezen loon slaagt.

ECLI:NL:RBOVE:2020:4067 Rechtbank Overijssel, 10-11-2020, 8505062 \ CV EXPL 20-1900
Werknemer niet aansprakelijk voor tijdens werkzaamheden ontstane schade. Geen opzet of bewuste roekeloosheid.

 

 

Back To Top