Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van Verifield. Verifield, de bijhorende Webapplicatie en de in dat kader geleverde diensten worden beheerd door Wolters Kluwer Belgium NV (“Wolters Kluwer”), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, ondernemingsnummer 0405.772.873, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen. Voor vragen over Verifield of deze Algemene Voorwaarden kan contact opgenomen worden via [email protected].


Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Services : de Klant kan beroep doen op Wolters Kluwer voor onder meer parametrisatie van de software, trainingen en inhoudelijk advies.
 2. Documenten : rapporten en analyses die opgesteld, beheerd en verstuurd kunnen worden via Verifield. Wolters Kluwer stelt hiervoor templates en tools ter beschikking die toelaten om op eenvoudige wijze rapporten en analyses aan te maken.
 3. Informatie : gegevens door de Klant in Verifield opgeslagen, onder meer m.b.t. de uitvoering audits en het opvolgen van incidenten.
 4. Klant : een natuurlijke persoon (die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht) of een rechtspersoon die een Overeenkomst met Wolters Kluwer gesloten heeft betreffende Verifield.
 5. Logingegevens : de combinatie van login en paswoord om toegang te krijgen tot Verifield.
 6. Loginprocedure : de procedure die voorgeschreven is door Wolters Kluwer waarmee de Klant toegang krijgt tot Verifield.
 7. Overeenkomst : het geheel van de voorwaarden waaronder de Klant gebruik mag maken van Verifield. Deze Overeenkomst omvat (1) de genoemde Algemene Voorwaarden, (2) de door de Klant ondertekende bestelbon en/of offerte en (3) het Addendum Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 8. Webapplicatie (Verifield) : internettoepassing beschikbaar via een geschikte webbrowser en die aan Klant toegang verleent tot de door de Klant aangekochte modules van Verifield.

Artikel 3 : Voorrang van onderhavige Algemene Voorwaarden
Huidige Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant.

Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden is de Klant op de hoogte en akkoord met het Addendum Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Privacy Policy en Cookie Policy van Wolters Kluwer. Voorvermelde documenten zijn steeds te raadplegen en te downloaden op de website van Verifield (www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/verifield).

Artikel 4 : Wijziging van Verifield en van de Algemene Voorwaarden Verifield
Wolters Kluwer kan huidige Algemene Voorwaarden en het product ‘Verifield’ aanpassen indien de Webapplicatie en/of haar functionaliteiten wijzigt of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te vrijwaren:

 • Wolters Kluwer zal de Klant van een wijziging in de Algemene Voorwaarden en/of een vermindering in de functionaliteit van Verifield informeren per e-mail of via vermelding in de Webapplicatie. Een dergelijke wijziging wordt onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door Klant indien deze niet binnen de 5 (vijf) werkdagen na de mededeling van de wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk zijn weigering te kennen heeft gegeven en de Overeenkomst opzegt met onmiddellijke ingang. Deze kennisgeving geschiedt steeds op het in deze Algemene Voorwaarden vermelde adres.
 • Wolters Kluwer heeft te allen tijde het recht om Verifield en/of haar functionaliteiten met onmiddellijke ingang aan te passen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren met onmiddellijke ingang en dus zonder voorafgaande kennisgeving aan Klant. De voorwaarde is wel dat deze wijzigingen geen vermindering van de functionaliteit met zich brengen. Binnen dat kader heeft Wolters Kluwer het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen.
 • Wolters Kluwer kan ten slotte ieder aspect van de Algemene Voorwaarden of van Verifield wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving indien zou blijken dat om het even welk aspect van Verifield of van de Algemene Voorwaarden in strijd zou (kunnen) zijn met geldende wetgeving of indien zou blijken dat een wijziging noodzakelijk is om de Klant, derden of Wolters Kluwer te beschermen tegen om het even welk onheil i.v.m. het gebruik van Verifield, zoals – maar niet beperkt tot – IT-aanvallen of virussen.

Artikel 5 : Gebruiksrecht en beperkingen
Wolters Kluwer geeft de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Verifield te gebruiken tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Klant zal de Webapplicatie enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze werd ontwikkeld en verkocht.

Het is de Klant niet toegestaan om Verifield op enige andere wijze te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden of de commerciële doeleinden van enige andere onderneming.

De Klant mag Verifield niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Wolters Kluwer. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om Verifield te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Om van de Webapplicatie gebruik te kunnen maken, dient de Klant zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Het gebruiksrecht van de Klant geldt enkel voor 50 GB (vijftig gigabyte) per module opslag. Indien de Klant meer ruimte voor de opslag van data wenst te gebruiken, dan zal de maandelijkse abonnementskost verhoogd worden. Indien de Klant niet bereid is tot betaling van een hogere abonnementskost, behoudt de Klant het gebruiksrecht ten belope van 50 GB (vijftig gigabyte) per module opslag.

De Klant bepaalt welke gegevens met behulp van de Webapplicatie worden opgeslagen en uitgewisseld. Documenten blijven bewaard in Verifield gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. Bij het einde van de Overeenkomst kan de Klant een éénmalige export van de opgeslagen data en gegevens vragen. Wolters Kluwer zal hiervoor kosten aanrekenen.

Artikel 6 : Schorsing van het gebruiksrecht
Wolters Kluwer kan om gegronde redenen het gebruiksrecht eenzijdig schorsen, het gebruik beperken of de toegang tot de Webapplicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. Wolters Kluwer zal de Klant hierover vooraf informeren. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid krijgen tot een éénmalige export van de opgeslagen data en gegevens. Wolters Kluwer zal hiervoor kosten aanrekenen.

Wolters Kluwer heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Wolters Kluwer in deze is uitgesloten.

Artikel 7 : Verantwoordelijkheid voor de gegevens

Gegevens in Verifield
Wolters Kluwer neemt geen kennis van de door de Klant opgeslagen data, informatie, Documenten en gegevens. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die hij opslaat en uitwisselt via Verifield rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door de Klant ingevoerde gegevens of de nakoming van alle relevante wetgeving of enige andere wet- of regelgeving door de Klant.

Gegevens van de Klant zelf
De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Wolters Kluwer. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Wolters Kluwer aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Wolters Kluwer.

De contactgegevens van de Klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de Klant eveneens door Wolters Kluwer gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

In het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Wolters Kluwer zullen de gegevens van de Klant uitsluitend verwerkt worden door Wolters Kluwer en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Wolters Kluwer zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de Klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de Klant verkrijgen hiervoor.

Wolters Kluwer zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De Klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Wolters Kluwer het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Wolters Kluwer via www.wolterskluwer.com/nl-be en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de Klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 8 : Geheimhouding Logingegevens
De Klant is ertoe gehouden de Logingegevens geheim te houden. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van Logingegevens en mag ervan uitgaan dat personen die inloggen met de Logingegevens daarvoor toestemming hebben van de Klant. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Logingegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient Wolters Kluwer hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.

Artikel 9 : Services
De Klant heeft de mogelijkheid om beroep te doen op Services aangeboden door Wolters Kluwer. De omschrijving van de opdracht, het tarief en de duur van de Services zal steeds in een bestelbon of offerte overeengekomen worden. De Klant is ertoe gehouden bestelde uren binnen de zes maanden na de goedgekeurde offerte/bestelbon op te nemen. Doet de Klant dit niet, is hij automatisch het volledige bedrag verschuldigd dat overeenstemt met de bestelde werkuren.

Wolters Kluwer blijft steeds een onafhankelijke aannemer en wordt in geen geval een bediende of een agent van de Klant. Niets in deze Overeenkomst maakt van Wolters Kluwer, één van haar agenten, onderaannemers of bedienden, een bediende of een agent van de Klant. Wolters Kluwer, haar agenten, onderaannemers en bedienden kunnen en zullen niet spreken, onderhandelen of overeenkomsten sluiten in naam van de Klant, zij zullen de Klant niet vertegenwoordigen en hem geen verplichtingen op geen enkele wijze opleggen.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om beroep te doen op onderaannemers bij de uitvoering van de Services en heeft daartoe geenszins de instemming van de Klant nodig.

Wolters Kluwer zal zich steeds inspannen in de mate van wat in alle redelijkheid kan worden verwacht om de Services te laten beantwoorden aan de gebruikelijke en te verwachten standaarden. Wolters Kluwer garandeert echter geen resultaat, maar wel dat zij de inspanningen zal leveren om het beoogde resultaat te bekomen.

Artikel 10 : Vertrouwelijke Informatie
Vertrouwelijke Informatie is alle informatie van vertrouwelijke aard die Wolters Kluwer aan de Klant of die de Klant aan Wolters Kluwer toevertrouwt of waarvan of waarover de Klant of  Wolters Kluwer kennis krijgt in het kader van (1) ofwel de samenwerking van Wolters Kluwer en de Klant, (2) ofwel de communicatie van de Klant of Wolters Kluwer met werknemers, (3) ofwel op enige andere wijze, aangestelden of onderaannemers van Wolters Kluwer of van de Klant, ongeacht of deze informatie wordt verkregen in geschreven, mondelinge, grafische, elektromagnetische, gecodeerde, digitale of andere vorm en die betrekking heeft op Wolters Kluwer of de Klant zelf, de gebruikte technieken of technologie, de producten, de diensten, de klanten en marketing, onderzoek en ontwikkeling of enige andere activiteit.

De ontvangende partij is ertoe gehouden:

 • Geen Vertrouwelijke Informatie ontvangen van of over de andere partij mee te delen aan om het even welke derde partij;
 • De Vertrouwelijke Informatie met alle mogelijke middelen te beschermen en te beveiligen. Dit betekent minimaal dat de standaard wordt gehanteerd voor de bescherming van de Vertrouwelijke Informatie die de ontvangende partij ook gebruikt voor zijn meest cruciale handelsgeheimen.

De ontvangende partij zal op eerste verzoek van de andere partij alle Vertrouwelijke Informatie teruggeven of vernietigen en alle eventuele kopieën ervan die in het bezit zijn van de ontvangende partij of om het even welke aangestelde of onderaannemer van de ontvangende partij. Op eerste verzoek van de andere partij, zal de ontvangende partij een schriftelijke verklaring opmaken waarin de ontvangende partij garandeert dat alle Vertrouwelijke Informatie waarover hij beschikte vernietigd of teruggegeven is.

Artikel 11 : Prijzen, aanpassing van de prijzen en betaling
De Klant verbindt zich tot een jaarlijks op voorhand te betalen abonnementskost. Deze abonnementskost is volledig verworven door Wolters Kluwer bij de start van het abonnementsjaar. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst – is Wolters Kluwer gehouden tot enige terugbetaling van de abonnementskost. Bij iedere jaarlijkse stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, zal de Klant de betreffende factuur van Wolters Kluwer ontvangen.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst (a) bij een uitbreiding van de modaliteiten van Verifield of de betrokken diensten of (b) indien en voor zover de kost voor het ter beschikking stellen van Verifield of de betrokken diensten stijgt en dit zijn basis vindt in het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening. Indien prijsstijgingen om een andere reden dan voorvermeld doorgevoerd zouden worden en de Klant hier niet akkoord mee kan gaan, zal de Klant dit trachten minnelijk op te lossen met Wolters Kluwer. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, heeft de Klant de mogelijkheid om ten laatste 1 (één) maand na deze aankondiging de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% (vijftien percent) op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig euro). Bovendien is Wolters Kluwer gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Wolters Kluwer te voldoen, kan Wolters Kluwer de uitvoering van haar Overeenkomsten met de Klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 12 : Duur en stilzwijgende verlenging
De duur van de Overeenkomst bedraagt 1 (één) jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 (één) jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 1 (één) maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Wolters Kluwer of Klant of enige andere wijze van voortijdige beëindiging.

Artikel 13 : Beëindiging van de Overeenkomst
Indien en voor zover één van de partijen de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten Overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de bepalingen van de Overeenkomst nog steeds niet naleeft. Dit recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen voor de contractuele wanprestatie.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere gevallen waarin beëindiging van de Overeenkomst mogelijk is.

Bij het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook kan de Klant een éénmalige export van de opgeslagen data en gegevens vragen. Wolters Kluwer zal hiervoor kosten aanrekenen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid en vrijwaring
Verifield is met de grootste zorg samengesteld. Wolters Kluwer kan echter niet garanderen dat Verifield altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van Verifield.

De Klant vrijwaart Wolters Kluwer voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van Verifield, het niet of het op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Wolters Kluwer, een andere klant van Wolters Kluwer dan wel een derde. De Klant zal Wolters Kluwer alle schade en kosten vergoeden die Wolters Kluwer als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

De aansprakelijkheid van Wolters Kluwer is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving, …. Wolters Kluwer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch is Wolters Kluwer aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer wordt weerhouden, is Wolters Kluwer maximaal gehouden tot de jaarlijkse abonnementsprijs.

Wolters Kluwer is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van Verifield. Wolters Kluwer wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via Verifield.

Verifield is slechts een hulpmiddel om de doelstellingen van de Klant inzake veiligheid en milieu te bereiken. Geenszins neemt Wolters Kluwer enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op voor:

 • de volledigheid van de processen, informatie, rapporten en analyses van de Klant;
 • de juistheid en/of volledigheid van de toegepaste werkwijzen of processen;
 • de bewaring en het beheer van de Documenten gedurende de wettelijk opgelegde termijnen;
 • de naleving van enig aspect in om het even welke wetgeving.

Ondanks de aangeboden hulpmiddelen blijft de Klant dus ten volle en uitsluitend aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving omtrent zijn professionele activiteiten.

Artikel 15 : Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Verifield, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, .. berusten uitsluitend en exclusief bij Wolters Kluwer, dan wel haar licentiegevers. De Klant zal de naam en reputatie van Wolters Kluwer te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van Verifield op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Wolters Kluwer.

Artikel 16 : Overmacht
Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers van WKB). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een redelijk minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn of enige verdere termijn in acht zou moeten worden genomen.

Artikel 17 : Bewijs
De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met Wolters Kluwer per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

Artikel 18 : Afwijkingen van de Overeenkomst
Iedere mogelijke afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt overeengekomen en ondertekend door alle partijen. Echter, het loutere feit dat een partij niet op ieder ogenblik op de volledige naleving van de Overeenkomst staat, leidt niet tot rechtsverwerking of verval van recht. Die partij kan nog steeds de volledige naleving van de Overeenkomst eisen.

Artikel 19 : Afsplitsbaarheid
Als één of enkele bepalingen van deze Overeenkomst nietig worden bevonden en/of niet meer tegenstelbaar zijn, blijft deze Overeenkomst niettemin bestaan. De partijen moeten in een dergelijk geval ernaar streven om de nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen met een geldige en tegenstelbare bepaling die overeenstemt met de economische doelstellingen nagestreefd in en met deze Overeenkomst. Wolters Kluwer zal daartoe een voorstel aan de Klant richten.

Artikel 20 : Overdraagbaarheid en relevante wijzigingen
Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden. Elke wijziging (zoals een naamswijziging, adreswijziging, …) bij de Klant dient onmiddellijk gemeld te worden aan Wolters Kluwer.

Artikel 21 : Kennisgevingen
Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst aan Wolters Kluwer zal steeds geschieden:

 • Ofwel per e-mail op het volgende adres: [email protected]
 • Ofwel per aangetekend schrijven op adres van de maatschappelijk zetel

Artikel 22: Gebruiksrecht Risk Reporter
Bij de aankoop van Verifield wordt aan de klant een gebruiksrecht van de Risk Reporter App toegekend. Huidige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Risk Reporter App. Voor de Risk Reporter App gelden tevens bijzondere Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden van de Risk Reporter App worden de klant bij het downloaden van de Risk Reporter App ter kennis gebracht. Door het downloaden, de installatie of het gebruik van de Risk Reporter App geeft de klant te kennen dat hij deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zal naleven.

Artikel 23 : Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

(laatste update: november 2020)