Gebruiksvoorwaarden DLex

Artikel 1: Preambule

De volgende bepalingen en clausules zijn de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot DLex, ter beschikking gesteld door Wolters Kluwer (Wolters Kluwer Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Motstraat 30 - 2800 Mechelen, ingeschreven onder het KBO-nr. 0405.772.873, hierna "Wolters Kluwer" genoemd).

Door gebruik te maken van het Product, erkent en stemt de Enkelvoudige Eindgebruiker in met deze Voorwaarden evenals met de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Wolters Kluwer. Deze Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring kunnen worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt op de website van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en dergelijke wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website van Wolters Kluwer. De Enkelvoudige Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en voor de naleving van deze Voorwaarden en dit beleid bij zijn gebruik van het Product. Indien de Enkelvoudige Eindgebruiker niet instemt met deze Voorwaarden of dit beleid, kan het Product niet worden gebruikt en dient de Enkelvoudige Eindgebruiker zich hiervan te onthouden.

 

Artikel 2: Definities

In de context van deze Voorwaarden hebben de hieronder gedefinieerde termen de volgende betekenis:

 1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wolters Kluwer een Licentieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot het Product.
 2. Content: de inhoud van het Product die door de Klant of de Enkelvoudige Eindgebruiker beschikbaar wordt gesteld, verstrekt, geüpload in of gedownload van het Product.
 3. Interface: de al dan niet beveiligde website, internet, intranet of enig ander digitaal medium via welke het Product aan de Klant en alle Enkelvoudige Eindgebruikers ter beschikking wordt gesteld.
 4. Licentie: niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Product, verleend door Wolters Kluwer aan de Klant, waaronder begrepen het gebruik van het Product door Enkelvoudige Eindgebruikers, in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 5. Product: DLex, waarvoor de Klant met Wolters Kluwer een Licentieovereenkomst heeft gesloten.
 6. Enkelvoudige Eindgebruiker: de door de Klant aangewezen natuurlijke personen aan wie door de Klant toegang tot het Product wordt verleend.
 7. Voorwaarden: het geheel van deze voorwaarden waaronder de Enkelvoudige Eindgebruiker gebruik mag maken van het Product en die de Enkelvoudige Eindgebruiker uitdrukkelijk aanvaardt.

 

Artikel 3: Enkelvoudige Eindgebruikers en gebruiksvoorwaarden

Wolters Kluwer verleent een tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht aan de eigen Klant en de Enkelvoudige Eindgebruikers van deze Klant, met betrekking tot het Product. Er worden geen andere rechten toegekend.

Zodra de Klant een Licentie voor het Product van Wolters Kluwer heeft verkregen, heeft de Klant de mogelijkheid om individuele toegang tot het Product en specifieke Content toe te wijzen aan bepaalde Enkelvoudige Eindgebruikers. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij bij het toekennen van toegang tot het Product aan Enkelvoudige Eindgebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen zal treffen en administratieve bijstand zal verlenen. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de Enkelvoudige Eindgebruikers zal informeren over het gebruik van het Product alvorens de individuele toegang tot het Product aan een bepaalde Enkelvoudige Eindgebruiker toe te kennen.

De duur van het gebruiksrecht is gelijk aan de duur van de Licentieovereenkomst voor het Product van de Klant met Wolters Kluwer. Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst van het Product met Wolters Kluwer, eindigt ook het gebruiksrecht van de Enkelvoudige Eindgebruiker.

Enkelvoudige Eindgebruikers hebben toegang tot het Product via de door Wolters Kluwer verstrekte of ter beschikking gestelde Interface. De Klant en Enkelvoudige Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de gegevens, wachtwoorden, ... die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het Product en zullen deze inloggegevens zorgvuldig behandelen en bewaren. Zodra de Klant of een Enkelvoudige Eindgebruiker weet of kan vermoeden dat zijn inloggegevens niet langer geheim zijn of dat er sprake is van misbruik van het Product, dient de Klant of de Enkelvoudige Eindgebruiker het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en Wolters Kluwer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Voorts dient de Klant of Enkelvoudige Eindgebruiker alle effectieve en noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn inloggegevens en vervolgens zijn Content veilig te houden, door bijvoorbeeld periodiek zijn inloggegevens te wijzigen.

Het is een Enkelvoudige Eindgebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Wolters Kluwer het Product voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken, d.w.z. het Product aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of aan te passen. Evenmin mag een Enkelvoudige Eindgebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Product of de door de Klant toegankelijk gemaakte content te beschermen (laten) verwijderen of omzeilen.

Enkelvoudige Eindgebruikers verbinden zich ertoe om:

 • De functionaliteit, toegankelijkheid, veiligheid of goede werking van het Product of de Interface niet te (trachten te) verstoren of te (trachten te) belemmeren.
 • Geen illegaal gebruik te maken van het Product of illegale Content te uploaden of te downloaden met behulp van het Product.
 • Geen Content te uploaden, te downloaden, te verzenden of op te slaan die onwettig, beledigend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, schadelijk of obsceen is.
 • De limiet van xxx megabyte per bestand dat wordt geüpload of gedownload met behulp van het Product niet te overschrijden.
 • Niet te proberen toegang te verkrijgen tot de systemen of gegevens van Wolters Kluwer of tot andere systemen of gegevens (van een derde partij, de Klant of andere Enkelvoudige Eindgebruiker) dan die waartoe de Enkelvoudige Eindgebruiker wettelijk toegang heeft.

 

Artikel 4: Intellectuele-eigendomsrechten

Door Wolters Kluwer is uitsluitend een gebruiksrecht verleend. Het Product en alle intellectuele eigendomsrechten daarop zijn en blijven eigendom van Wolters Kluwer en/of haar licentiegevers. De door de Enkelvoudige Eindgebruiker of de Klant bij gebruik van het Product zelf ingevoerde gegevens blijven eigendom van de Opdrachtgever en/of de Enkelvoudige Eindgebruiker.

De Klant en de Enkelvoudige Eindgebruikers zullen het merk en de reputatie van Wolters Kluwer respecteren en ervoor zorgdragen dat het gebruik van het Product op geen enkele wijze de rechten en/of reputatie van Wolters Kluwer schaadt.

 

Artikel 5: Privacy en gegevensbescherming

Wolters Kluwer heeft geen toegang tot de Content van de Klant of de Enkelvoudige Eindgebruikers, tenzij na toestemming of in het geval een dergelijke toegang absoluut noodzakelijk is om technische redenen of bij spoedeisendheid. Wolters Kluwer verbindt zich ertoe om de Content die in een van deze omstandigheden wordt ontvangen, strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtneming en respect voor het beroepsgeheim van de Klant of de Enkelvoudige Eindgebruikers.

Wolters Kluwer respecteert de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 6: Beperking van aansprakelijkheid

Wolters Kluwer geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid van het Product. Het Product wordt geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" en is een standaardproduct dat niet zal worden aangepast aan specifieke behoeften van Klanten of Enkelvoudige Eindgebruikers.

Wolters Kluwer zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die het gevolg is van, voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik door de Klant of Enkelvoudige Eindgebruiker van het Product of de onmogelijkheid om het Product te gebruiken of enige website die aan het Product is gekoppeld.

De Enkelvoudige Eindgebruiker en/of de Klant zal Wolters Kluwer verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle claims, schade, aansprakelijkheden of kosten die voortvloeien uit het gebruik van en de toegang tot het Product, de schending van deze Voorwaarden of van enig recht van een derde partij. Deze garantie op verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht na het gebruik van het Product of de beëindiging van de Licentieovereenkomst.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de toegang tot een deel of het geheel van het Product te allen tijde op te schorten voor onderhoud, updates en releases, beveiligings- of gegevensprivacygebeurtenissen of enige andere noodzaak of onderbreking, gepland of ongepland, zoals door Wolters Kluwer naar eigen goeddunken bepaald wordt. Wolters Kluwer kan ook de toegang opschorten of beëindigen om wettelijke of regelgevende redenen. In geen geval zal Wolters Kluwer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke schade dan ook jegens de Klant, de Enkelvoudige Eindgebruikers of andere derden voor een dergelijke opschorting of beëindiging.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Brussel.

Back To Top