jurisprudence
Legal03 november, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – oktober 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 30 juni 2021, A.R. 2018/AB/695 (Terra Laboris)

Aanwerving en discriminatie in verband met moederschap: de eiser moet specifieke feiten bewijzen en zodra deze zijn bewezen, is het aan de verweerder om het bewijs te leveren dat er geen sprake is van discriminerend gedrag. In geval van meervoudige gronden, waarvan sommige niet discriminerend zijn, impliceert het bestaan van een verboden grond (die aan de basis ligt van de aangeklaagde handeling) niettemin discriminatie. Wat de sanctie betreft, kan het forfaitaire deel ervan zes of drie maanden bedragen, overeenkomstig artikel 23, § 2, 2°, van de wet van 10 mei 2007, waarbij het bedrag van drie maanden het bedrag is dat moet worden ingehouden wanneer de weigering van tewerkstelling (in casu) ook zou hebben plaatsgevonden in afwezigheid van discriminatie.

Schending van het arbeidscontract

Arbrb. (fr.) Brussel, 9 juni 2021, A.R. 19/4.592/A (Terra Laboris)

Gezamenlijk akkoord en gebrek aan instemming: de rechtbank neemt de voorwaarden van moreel geweld op als een gebrek aan instemming dat een beëindigingsovereenkomst met wederzijds akkoord ongeldig kan maken.

Arbrb. (fr.) Luik (afd. Luik), 6 mei 2021, A.R.19/1.018/A (Terra Laboris)

Cao nr. 109 en redenen in verband met reorganisatie en economische redenen: de rechtbank onderzoekt een reden voor reorganisatie die wordt aangevoerd als basis voor het ontslag van een werknemer in de horeca, waarbij deze reorganisatie wordt gerechtvaardigd door economische redenen in verband met een daling van de omzet en een gebrek aan werk. De rechtbank herinnert eraan dat zij in het kader van de cao nr. 109 geen opportuniteitscontrole verricht.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 7 juni 2021, A.R. 20/1.119/A (Terra Laboris)

Cao nr. 109 en het bewijs van de reden door een gespreksopname: de rechtbank besluit dat een buiten medeweten van de werkgever opgenomen telefoongesprek in aanmerking wordt genomen in het kader van het onderzoek van de reden voor het ontslag in de zin van cao nr. 109, voor zover dit gesprek heeft plaatsgevonden op de werkplek, tijdens de werkuren, tussen partijen die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst en het enkel betrekking heeft op de arbeidsverhouding. 

Arbrb. Luik (afd. Luik), 1 juni 2021, A.R. 20/1.548/A (Terra Laboris)

Cao nr. 109 en het begrip concrete gronden: met betrekking tot de vraag naar de mededeling van concrete ontslaggronden besluit de rechtbank dat de motivering effectief en concreet moet zijn, maar geen precieze feiten behoeft te vereisen; een algemene beoordeling van het gedrag van de werknemer volstaat, zolang de werknemer aan de hand daarvan een globaal beeld kan krijgen van hetgeen hem verweten wordt en hij zijn vordering tot schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag naar behoren kan formuleren.

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 14 juni 2021, A.R. 20/481/A (Terra Laboris)

Ernstige reden en afstand van ambt: de afstand van ambt staat niet vast, voor zover deze op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid naar behoren was gemotiveerd. De rechtbank heeft de onderneming ook verweten dat zij geen arbeidsreglement heeft opgesteld met specifieke procedures die moeten worden gevolgd in geval van arbeidsongeschiktheid. Aangezien de voorwaarden van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 niet zijn vervuld, wijst de rechtbank de vordering tot schadevergoeding wegens opzegging dus toe.

Arbeidsh. Antwerpen, afdeling Hasselt, 1 april 2020, 19/145/A ongepubliceerd (Annick Alders - Cautius)

Schadevergoeding wegens pesterijen: Een bedrijfsleider werd door het Arbeidshof van Hasselt schuldig bevonden aan misbruik omdat hij zijn liefde had verklaard voor een vrouwelijke werknemer en vervolgens het contract had opgezegd. De jonge vrouw kreeg een schadevergoeding van meer dan 17.000 euro toegekend.

Opschorting van het arbeidscontract

Arbh. Brussel, 22 juni 2021, A.R. 2018/AB/625 (Terra Laboris)

Vakantiegeld voor personeelsleden van een diplomatieke missie: dit arrest bevestigt de toepassing van de Belgische wetgeving inzake jaarlijkse vakantie op plaatselijk werkzaam ambassadepersoneel. Hoewel dit recht uiteindelijk niet door de buitenlandse staat werd betwist, beriep deze zich op een uitzondering van verjaring om het bedrag van de straf te beperken.

Procedure

Arbrb. Luik (afd. Huy), 9 juni 2021, A.R. 20/81/A (Terra Laboris)

Rechterlijke toetsing van een tuchtmaatregel: de rechtbank herinnert eraan dat de omvang van de rechterlijke toetsing op het gebied van tuchtmaatregelen ook de vraag omvat of de opgelegde straf in verhouding staat tot de beweerde schending. 

Socialezekerheidswetgeving 

Aansprakelijkheid

Arbrb. fr. Brussel, 20 september 2021, A.R. 19/5.271/A en 20/3.157/A (Terra Laboris)

Toeristengids: de rechtbank, dat de vier algemene criteria voor de kwalificatie van de arbeidsverhouding in de zin van de programmawet van 27 december 2006 toepast, komt in deze zaak tot de conclusie dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst in loondienst, aangezien de eiseres niet over de vrijheid beschikt om haar arbeidstijd te organiseren, noch over de vrijheid om het werk zelf te organiseren, en zij onderworpen is aan hiërarchische controle. 

Bijdragen sociale zekerheid

Arbh. Brussel, 20 mei 2021, A.R. 2019/AB/771 (Terra Laboris)

Voordeel in verband met de toekenning van een abonnement door een uitgeverij aan haar personeel: de rechtbank oordeelt dat de toekenning van een abonnement op een krant aan alle werknemers, ongeacht hun statuut, niet moet worden beschouwd als een beloning die aan socialezekerheidsbijdragen is onderworpen, aangezien het in het onderhavige geval gaat om een werkinstrument dat de werknemers in staat stelt de kwaliteit van het product zelf en de distributie ervan te controleren. 

Werkloosheid

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 18 juni 2021, A.R. 19/686/A (Terra Laboris)

Maximumleeftijd en integratie-uitkering: de rechtbank besluit met betrekking tot de verlaging van de maximumleeftijd voor het ontvangen van een integratie-uitkering (van dertig tot vijfentwintig jaar) dat dit een aanzienlijke verlaging van de sociale bescherming is en dat er geen reden van algemeen belang is, zodat de maatregel onevenredig wordt geacht.

Arbrb. Luik (afd. Hoei), 7 mei 2021, A.R. 15/574/A (Terra Laboris)

Afschaffing van de inschakelingsuitkeringen: in een vonnis van 7 mei 2021 weert de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Hoei) het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het recht op inschakelingsuitkeringen vanaf 1 januari 2015, aangezien de redenen van algemeen belang (budgettaire redenen en stimulering van de tewerkstelling van jongeren) geenszins bewezen zijn.

HvJ EG, 30 september 2021, zaak nr. C-285/20 (Terra Laboris)

Europese Verordening 883/2004: het Hof van Justitie geeft de uitlegging die aan artikel 65, leden 2 en 5, van Verordening 883/2004 moet worden gegeven met betrekking tot de voorwaarde van uitoefening van een werkzaamheid in loondienst: de situatie van een werkonderbreking wegens ziekte die aanleiding geeft tot toekenning van prestaties bij ziekte, wordt daarmee gelijkgesteld, voor zover deze op nationaal niveau worden gelijkgesteld met de uitoefening van een dergelijke werkzaamheid in loondienst.

Arbh. Brussel, 5 juli 2021, A.R. 2020/AB/74 (Terra Laboris)

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top