jurisprudence
Legal06 december, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – november 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht


Beëindiging van de arbeidsovereenkomst


Arbh. Luik – 3 september 2021 – AR 2020/AL/456 (J. Nossent en M. Strongylos)
Ontslagname tijdens Covidperiode: de werkgever die zich tijdens een gezondheidscrisis op overmacht beroept om van een werknemer die ontslag neemt tijdens een periode van werkloosheid de betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding te eisen, moet deze overmacht bewijzen. Gebeurt dit niet, dan kan de werkloosheidssituatie worden gekwalificeerd als economische werkloosheid, wat gevolgen heeft voor de ontslagname van een werknemer die geen opzegging of compenserende vergoeding verschuldigd zal zijn.

Schorsing van de overeenkomst

Arbrb. Luik (afd. Namen), 9 juli 2021, AR 20/746/A (Terra Laboris)
Werkhervatting in de vitale sectoren tijdens de gezondheidscrisis: de Rechtbank onderzoekt de bestaande reglementering in de eerste jaarhelft van 2020, die het behoud van het recht op loopbaanonderbrekingsuitkeringen mogelijk maakt met de tijdelijke hervatting van een activiteit in een zogenaamde "vitale" sector.

Arbeidsduur

Arbrb. Luik (afd. Namen), 22 juni 2021, AR 19/524/A (Terra Laboris)
Verplaatsingstijd: de Rechtbank neemt de lering van het Hof van Justitie over met betrekking tot de bezoldiging van de verplaatsingstijd die een werknemer dagelijks verricht tussen zijn woning en de locaties van de door zijn werkgever aangewezen eerste en laatste klanten: deze situatie is echter niet te vergelijken met die waarin de werknemer naargelang van de dag van de week verschillende arbeidsplaatsen heeft.

HJEU, 28 oktober 2021, zaak C909/19 (A. Mortier)
Beroepsopleiding:
in deze zaak wordt ingegaan op een van de bepalende criteria van het begrip arbeidstijd: het feit dat de werknemer verplicht is fysiek aanwezig te zijn op de door de werkgever bepaalde plaats en ter beschikking van de werkgever staat. Dit is a priori het geval wanneer de werknemer een door zijn werkgever opgelegde beroepsopleiding volgt in de zetel van een opleidingsbedrijf, en dit ongeacht het tijdstip.

Bezoldiging

Arbh. Brussel, 8 juni 2021, AR 2018/AB/397 (Terra Laboris)
Niet-betaling en strafbaar feit: het Hof verwijst naar de lering van het Hof van Cassatie over het toelaatbaar bewijs wanneer het arbeidsgerecht uitspraak doet over het bestaan van een strafbaar feit: het kan, als feitelijk vermoeden dat niet is onderworpen aan de voorwaarden van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, alle elementen in overweging nemen die regelmatig worden voorgelegd, die de partijen hebben kunnen tegenspreken en waarvan de geloofwaardigheid voldoende lijkt om zijn overtuiging tot veroordeling op te baseren.

Sluiting van onderneming

Arbrb. Henegouwen (afd. Moeskroen), 14 september 2021, AR 20/364/A (Terra Laboris)
Beoordeling van overmacht: de rechtbank is van oordeel dat de bevoegdheid van het beheerscomité een gebonden bevoegdheid is, aangezien het criterium van overmacht, waarvan de erkenningsvoorwaarden limitatief zijn opgesomd in het koninklijk besluit van 23 maart 2007, tot doel heeft een subjectief recht op een uitkering te erkennen, namelijk de betaling van een opzeggingsvergoeding. De rechter moet dus nagaan of de administratie de reglementering correct heeft toegepast.

Collectief recht

Arbh. Luik, 28 oktober 2021 – AR nr. 2020/AL/257 (R. SAINTES en R. CAPART - elegis)
Bevoegd paritair comité: het Hof herinnert aan de criteria die in aanmerking moeten worden genomen om het bevoegd paritair comité te bepalen. Het benadrukt dat rekening moet worden gehouden met de gebruikelijke activiteit die concreet door de vennootschap wordt uitgeoefend, zonder rekening te houden met de functies die worden uitgeoefend door de werknemers binnen de onderneming of met het paritair comité waarvan een andere vennootschap van dezelfde groep deel uitmaakt, zelfs indien de werknemers van de twee vennootschappen van de groep soortgelijke functies uitoefenen.


Socialezekerheidsrecht


Sociale bijdragen

Arbh. Brussel, 23 juni 2021, AR 2019/AB/55 (Terra Laboris)
Vermindering voor nieuwe aanwervingen: in de voorgelegde zaak stelt het Hof vast dat er een technische bedrijfseenheid bestaat en dat er geen effectieve schepping van werkgelegenheid is. Het concludeert daarnaast dat het sociaal secretariaat niet verantwoordelijk is in het kader van de uitvoering van het mandaat ten gunste van de vennootschap.

Arbeidsongeval

Fr. Arbrb. Brussel, 19 oktober 2021, AR 20/3.217/A (Terra Laboris)
Berekening van de rente in de overheidssector: de Rechtbank bevestigt, met de recente rechtspraak, dat artikel 13 van de wet van 3 juli 1967 (niet-indexering van renten voor minder dan 16%) alleen bedoeld is om de indexering van de renten voor de toekomst in te voeren. Deze bepaling verzet zich niet tegen de oorspronkelijke indexering van het rentebedrag op de datum van het ongeval, die als zodanig en los van elke latere indexering of niet-indexering wordt opgelegd.

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 17 augustus 2021, AR 2020/AU/47 (Terra Laboris)
Verergering en dwingende aard van de beslissing van Medex: het Hof beantwoordt de vraag naar de beoordelingsbevoegdheid van de overheid (of de rechter) over de beoordeling van het blijvend arbeidsongeschiktheidspercentage door MEDEX in het kader van een aanvraag om een verergeringsuitkering na de herzieningstermijn: het Arbeidshof antwoordt dat noch de rechter, noch de overheid een medische beslissing kan nemen die minder gunstig is dan die van MEDEX.

Arbh. Luik (afd. Namen), 2 september 2021, AR 2020/AN/214 et 2020/AN/125 (Terra Laboris)
Karakter van openbare orde van de wet: het Hof herinnert aan het karakter van openbare orde van de wet van 10 april 1971, met name in de artikelen 65 (procedure van bekrachtiging van een vergoedingsovereenkomst) en 34 en volgende (basisloon - in casu in geval van tijdskrediet).

Cass. (1e kamer), 1 oktober 2021 nr. C.19.0307.F (Terra Laboris)
Cumulatie: het Hof herneemt zijn rechtspraak over de cumulatie van schadeloosstelling bij een arbeidsongeval: het verbod om een schadeloosstelling op basis van de wet te cumuleren met een andere schadeloosstelling geldt ook wanneer bij de vaststelling van de arbeidsongevallenvergoedingen geen rekening werd gehouden met de noodzaak om bijkomende inspanningen te leveren.

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Namen), 21 september 2021, AR 2020/AN/131 (Terra Laboris)
Springplank naar zelfstandige: het Hof onderzoekt de voorwaarden voor de toekenning van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’, die het mogelijk maakt om gedurende een periode van twaalf maanden het voordeel van werkloosheidsuitkeringen te behouden, in het kader van een bijberoep dat als zelfstandige wordt uitgeoefend. Een van de algemene voorwaarden is dat het bijberoep niet als zelfstandige mag zijn uitgeoefend tijdens de zes jaar voorafgaand aan de aanvraag, gerekend van datum tot datum. In casu ontbreekt deze voorwaarde, aangezien de aard van de activiteit dezelfde is gebleven, met name volgens de kwalificatie die het Hof eraan geeft, een activiteit als gymnastiek-fitnessinstructeur, waarbij de ontwikkeling van technieken of specialismen irrelevant is voor het onderzoek van deze voorwaarde.

Beroepsziekte

Arbh. Luik (afd. Luik), 22 juni 2021, AR 2020/AL/94 (Terra Laboris)
Datum van eisbaarheid van de vergoeding voor blijvende ongeschiktheid in de overheidssector: het Hof spreekt zich uit over de verjaring van het recht op betaling van de rente van blijvende arbeidsongeschiktheid in de overheidssector, herinnert eraan dat artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 een verjaringstermijn bevat en concludeert dat die de toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit.

Pensioen

HJEU, 21 oktober 2021, Zaak C-866/19 (Terra Laboris)
Migrerende werknemers:
Het Hof van Justitie onderzoekt een Poolse zaak en stelt de uitlegging vast die moet worden gegeven aan artikel 52, lid 1, sub b), van verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, voor wat betreft de berekening van het theoretische bedrag van het ouderdomspensioen en het werkelijke bedrag van de uitkering.

Personen met een handicap

Arbh. Brussel, 21 juni 2021, AR 2018/AB/744 (Terra Laboris)
Begunstigde van subsidiaire bescherming: het Hof herinnert aan de lering van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 22 juni 2020, dat begunstigden van subsidiaire bescherming dezelfde noodzakelijke sociale bijstand kunnen ontvangen als Belgen.

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 8 september 2021, AR 2019/AU/49 (Terra Laboris)
Inrichting en tussenkomst van het AVIQ: het Hof herinnert aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de Waalse reglementering die de voorwaarden vaststelt waaronder de inrichting van de woning van een persoon met een handicap door 
het AViQ wordt ten laste genomen.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top