jurisprudence
Legal19 juli, 2022

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – juni 2022

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in juni 2022.

1) Arbeidsrecht

Uitvoering van de overeenkomst

Arbrb. Luik (afd. Luik), 14 februari 2022, AR 20/791/A (Terra Laboris)
Opleiding vóór de aanwerving : In een vonnis van 14 februari 2022 oordeelde de Arbeidsrechtbank dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst in het geval van een aan een sollicitant voor een werkaanbieding gegeven opleiding die zich over meerdere dagen uitstrekte maar niet voldeed aan de eisen van de wet van 3 juli 1978.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbrb. Luik (afd. Luik), 17 februari 2022, AR 21/837/A (Terra Laboris)
Feiten uit het privéleven een dringende reden : In een vonnis van 17 februari 2022 aanvaardt de arbeidsrechtbank dat in het buitenland gepleegde feiten uit het privéleven, in casu de deelname aan mensenhandel, een dringende reden vormen.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 14 februari 2022, AR 21/326/A (Terra Laboris)
Naleving van de gezondheidsnormen en dringende reden : In een vonnis van 14 februari 2022 verwerpt de Arbeidsrechtbank fouten die verband houden met het niet dragen van een masker door een lid van het verplegend personeel van een woonzorgcentrum als dringende reden omdat dit feit niet naar behoren bewezen is. Ook wordt de grief dat het personeelslid bijdroeg tot de verspreiding van het virus in de instelling afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

Arbrb. Luik (afd. Namen), 21 februari 2022, AR 20/279/A (Terra Laboris)
Pesterijen en dringende reden : In een vonnis van 21 februari 2022 bevestigt de arbeidsrechtbank de gegrondheid van een beslissing tot ontslag om dringende reden aangezien feiten bewezen zijn die wijzen op pesterijen op het werk en de dader ervan de ontstentenis van pesterijen niet aantoont. Zij komt eveneens terug op de kwestie van de termijn van drie dagen om te ontslaan wanneer het orgaan dat de beslissing moet nemen een collegiaal orgaan is.

Arbh. Brussel, 15 februari 2022, AR 2019/AB/123 (Terra Laboris)
Voorafgaand verhoor : In een arrest van 15 februari 2022 heeft het arbeidshof geoordeeld dat een ziekenhuisvereniging die voortkomt uit een vereniging van OCMW’s een bestuursorgaan is in de zin van de wet van 29 juli 1991 en dat zij bijgevolg gehouden is een contractuele ambtenaar van wie het ontslag wordt overwogen vooraf te horen.

Brussel, 1 februari 2022 (2026/AF/282) (B. Mariscal)
Afzonderlijke belasting van een opzeggingsvergoeding : Tot voor kort waren een opzeggingsvergoeding of de winsten of baten van een vorige beroepsactiviteit belastbaar tegen een afzonderlijk tarief, de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad (art. 171, 5°, a) of c) van het WIB 92). Maar wat werd onder een normale beroepsactiviteit verstaan? Het Hof van Beroep van Brussel illustreert dit begrip.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 1 maart 2022, AR 20/1.343/A (Terra laboris)
Discriminatie: gezondheidstoestand en desorganisatie van de onderneming : In een vonnis van 1 maart 2022 onderzoekt de arbeidsrechtbank de kwestie van de discriminatie op grond van de gezondheidstoestand naar aanleiding van een ontslag dat ingegeven is door de desorganisatie van de onderneming ten gevolge daarvan. Hier wordt verwezen naar de middelen waarover de werkgever beschikt, namelijk het zoeken naar een minder nadelige maatregel. Tot die maatregelen, die in het vonnis als “minder schadelijk” worden gekwalificeerd, behoren de aanvaarding van een halftijdse betrekking om medische redenen, de invoering van een re-integratietraject, een voorafgaand individueel gesprek enz. Het niet in aanmerking nemen ervan leidt tot de conclusie dat de werkgever onevenredige middelen heeft gebruikt bij het zoeken naar een oplossing.


Loon

Arbh. Brussel, 8 februari 2022, AR 2017/AB/787 (Terra Laboris)
Bezoldiging voor wachtdiensten : In een arrest van 8 februari 2022 onderzoekt het arbeidshof van Brussel het recht van beschermingsassistenten verbonden aan de Staatsveiligheid (vóór hun overplaatsing naar de federale politie) op de betaling van niet-gerecupereerde overuren, toelagen voor uitzonderlijke prestaties en toelagen voor (actieve/passieve) wachtdiensten.


Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 18 februari 2022, AR 20/473/A (Terra Laboris)
Vakantiegeld en variabel loon : In een vonnis van 18 februari 2022 herneemt de Arbeidsrechtbank de regels van de artikelen 38 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en herinnert eraan dat in geval van variabele loon het vakantiegeld daarin niet kan zijn inbegrepen.

Luik, 11 februari 2022 (rolnr. 2020/AR/808) (B. Mariscal)
Twee bedrijfswagens ter beschikking van de bedrijfsleider : De aftrek van kosten voor een tweede ter beschikking gestelde bedrijfswagen moet verworpen worden als de vennootschap niet kan aantonen dat de bedrijfsleider werkelijke prestaties verricht als tegenprestatie voor het voordeel. Dat is de conclusie uit een recent arrest van het Hof van beroep van Luik.

Brussel, 20 december 2021 (2015/AF/287) (B. Mariscal)
Verhuiskosten : Verhuiskosten zijn in beginsel niet-aftrekbare kosten van persoonlijke aard. Dit principe is echter niet absoluut. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij aftrekbaar zijn, zoals blijkt uit een recent arrest van het Hof van Beroep te Brussel.

Tuchtsanctie

Arbrb. Luik (afd. Luik), 11 maart 2022, AR 21/860/A (Terra Laboris)
Formele verplichting : In een vonnis van 11 maart 2022 herinnert de arbeidsrechtbank er met betrekking tot een tuchtsanctie van schorsing aan dat de vereiste van kennisgeving aan de werknemer binnen de werkdag een formele verplichting is waarvan de niet-naleving de nietigheid van de sanctie voor gevolg heeft.

2) Socialezekerheidsrecht


Sociale bijdragen

Arbh. Luik (afd. Luik), 9 maart 2022, AR 2020/AL/563 (Terra Laboris)
Doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving : In een arrest van 9 maart 2022 herhaalt het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) de bewijsregels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en besluit daaruit dat het de werkgever is die het best geplaatst is om de sociale en economische situatie van zijn onderneming aan te tonen.

Verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Arbrb. Henegouwen (afd. Doornik), 1 maart 2022, AR 21/31/A (Terra Laboris)
In het buitenland verblijvende gepensioneerde : In een vonnis van 1 maart 2022 herinnert de arbeidsrechtbank eraan dat de rechthebbende van een Belgisch pensioen die in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijft in die lidstaat geneeskundige verstrekkingen in natura kan genieten ten laste van de Belgische instelling, op voorwaarde dat het gaat om zorgen die worden verstrekt in de openbare gezondheidsdienst.


Arbrb. Brussel (Fr.), 25 mei 2022, AR 21/3.316/A (Terra Laboris)
Oproeping medisch onderzoek : In een vonnis van 25 mei 2022 herinnert de arbeidsrechtbank aan de verplichting voor de verzekeringsinstelling om de sociaal verzekerde per aangetekende brief op te roepen voor elke oproeping van de adviserend geneesheer of van de Geneeskundige raad voor invaliditeit – zelfs voor een videoconsultatie

Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 21 februari 2022, AR 2021/AL/233 (Terra Laboris)
Voorlopige werkloosheidsuitkeringen : In een arrest van 21 februari 2022 herinnert het Arbeidshof, in een zaak waar de eiser zelf om de doorhaling van een tegen de ziekenfondsverzekering ingestelde voorziening had gevraagd en vervolgens door de RVA van het ontvangen van een werkloosheidsuitkering was uitgesloten, aan de gevolgen van de doorhaling: het is geen gerechtelijke beslissing en de procedure kan hervat worden.

Arbrb. Brussel (Fr.), 11 januari 2022, AR 21/1.065/A (Terra Laboris)
Verplichtingen van de RVA en Handvest van de sociaal verzekerde : In een vonnis van 11 januari 2022 vernietigt de arbeidsrechtbank een administratieve beslissing met toepassing van artikel 17, 2e lid van het Handvest van de sociaal verzekerde, gelet op het feit dat de RVA een pensioen dat werd ontvangen door een gezinslid van een rechthebbende van werkloosheidsuitkeringen, dit is een pensioen waarvan het bedrag laatstgenoemde niet toeliet het tarief van werknemer met gezinslast te genieten, niet ambtshalve heeft gecontroleerd.

Maatschappelijke dienstverlening

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi), 16 maart 2022, AR 21/1.244/A en 21/1.296/A (Terra Laboris)
Bevoegd O.C.M.W. : In een vonnis van 16 maart 2022 brengt de arbeidsrechtbank de algemene bevoegdheidsregel van het OCMW in herinnering, namelijk dat het OCMW van de werkelijke en gewone verblijfplaats bevoegd is, met uitzondering van de situatie van de studenten die lessen met volledig leerplan volgen.

Arbrb. Brussel (Fr.), 2 juni 2022, AR 22/651/A (Terra Laboris)
Maatschappelijke dienstverlening (equivalent van het leefloon) : In een vonnis van 2 juni 2022 aanvaardt de arbeidsrechtbank de toekenning aan een buitenlandse moeder van maatschappelijke dienstverlening in de vorm van equivalent leefloon aan het tarief “gezinslast”, op voorwaarde dat een procedure tot erkenning van vaderschap door de biologische vader of een vordering tot vaststelling van vaderschap ten aanzien van laatstgenoemde wordt ingesteld.
 

Personen met een handicap

Arbh. Brussel, 7 maart 2022, AR 2021/AB/160 (Terra Laboris)
Nationaliteitsvoorwaarde : In een arrest van 7 maart 2022 besluit het arbeidshof dat het niet inlichten, door de Belgische staat, van een buitenlandse burger (die niet is opgenomen in de categorieën bedoeld in artikel 4 van de organieke wet) over de mogelijkheid om zijn recht op tegemoetkomingen aan personen met een handicap te behouden door zich in te schrijven in het bevolkingsregister, een tekortkoming is aan artikel 17, 2e lid van het Handvest van de sociaal verzekerde.

3) Sociaal strafrecht


Administratieve geldboete

Arbh. Brussel, 20 januari 2022, AR 2020/AB/753 (Terra Laboris)
Vaststelling van de administratieve geldboete : In een arrest van 20 januari 2022 brengt het arbeidshof het onderscheid in herinnering dat moet worden gemaakt tussen de materiële samenloop van misdrijven en de samenloop van misdrijven per eenheid van opzet, dit zijn begrippen van sociaal strafrecht die de administratieve geldboete bepalen die moet worden toegepast in geval van inbreuken op de sociale reglementering.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top