rechtspraak sociaal recht
Legal30 april, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – april 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

Arbh. Brussel, 9 maart 2021, A.R. 2018/AB/255 (Terra Laboris)

Ontstentenis van verhoor en begroting van de schade: het arbeidshof van Brussel herinnert eraan dat, in geval van ontstentenis van verhoor van een contractueel personeelslid door de openbare werkgever vóór zijn ontslag, de vergoeding van de geleden schade moet gebeuren door de begroting van de verloren kans om zijn betrekking te hebben kunnen behouden indien het verhoor normaal had plaatsgevonden.

Arbh. Brussel, 18 januari 2021, A.R. 2018/AB/288 (Terra Laboris)

Ernstige reden bij gewone brief: het Hof herinnert eraan dat de voorwaarden inzake inhoud, vorm en termijn van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 strikte voorwaarden zijn en dat een gewone brief niet kan worden gelijkgesteld met een aangetekende brief noch met de afgifte van een geschrift. Voor het hof maakt het ontbreken van een handtekening de brief onbestaande, aangezien deze de kern van de wilsuiting om uit elkaar te gaan raakt. Het hof heeft dus het verzoek van de werkgever ingewilligd, die had geoordeeld dat de werknemer ten onrechte gebruik had gemaakt van een opzegging met onmiddellijke ingang en dat hij een opzeggingsvergoeding verschuldigd was.

 Arbh. Luik, afdeling Luik, 13 januari 2021, A.R. nr. 2020/AL/194 (R. Capart en F. Moulay - Elegis)

Ontstentenis van de handtekening van de werkgever: de werknemer moet uiterst voorzichtig zijn wanneer hij zich wil beroepen op een onregelmatige opzegging door de werkgever. Er moet worden nagegaan of de opzegging wel degelijk uitgaat van de werkgever en of het schriftelijk stuk door deze laatste is ondertekend, om geldig te kunnen vaststellen dat er sprake is van een wilsuiting om de overeenkomst te beëindigen. Anders zou het feit dat de nietigheid van de opzegging wordt ingeroepen, op zichzelf de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de verplichting tot betaling van een opzeggingsvergoeding kunnen meebrengen.

Arbh. Brussel, 11 januari 2021, A.R. 2018/AB/666 (Terra Laboris)

Motief van reorganisatie: het Hof veroordeelt een werkgever tot betaling van de civielrechtelijke geldboete waarin de CAO nr. 109 voorziet, op grond dat de verwijzing naar een "reorganisatie" van de onderneming geen concreet motief is en de werknemer dus niet in staat stelt de redenen van zijn ontslag te begrijpen en te beslissen of hij het ontslag al dan niet voor de rechter zal aanvechten.

Arbh. Brussel, 15 maart 2021, A.R. 2018/AB/497 (Terra Laboris)

Motivatie vs. tekortkoming van de werkgever: het Hof besluit in een kwestie over inbreuken op de veiligheidsvoorschriften in een onderneming dat het kennelijk onredelijk is om de verantwoordelijkheid voor een ongeval aan het einde van de rit bij een werknemer te leggen en hem op grond daarvan te ontslaan. Het ontslag is kennelijk onredelijk, aangezien een normale en redelijke werkgever daartoe niet had kunnen besluiten.

Arbh. Luik - afdeling Neufchâteau, 24 februari 2021 – A.R. 2019/AU/55 (J. Nossent en M. Strongyos, Elegis)

Onderling akkoord en toestemming: Dit arrest herinnert aan het belang van een geldige toestemming, in burgerlijke zin, in arbeidsverhoudingen en in de voorwaarden voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Wanneer de instemming van de werknemer op het tijdstip van het sluiten van een beëindiging van een overeenkomst in onderling akkoord kan zijn aangetast door geweld van de werkgever, moet dit geweld tijdig worden ingeroepen. Door de opzegging en de gevolgen ervan te aanvaarden en alleen tijdig de voorwaarden van de opzegging te betwisten, kan de werknemer de geldigheid van de overeenkomst om deze reden niet rechtsgeldig betwisten.

 Arbrb. Luik (afd. Luik), 12 maart 2021, A.R. 19/490/A (Terra Laboris)

Arbeidsplaats en gezondheidstoestand: het Hof onderzoekt de naleving door een ziekenhuisinstelling van de verplichting die op de werkgever rust krachtens artikel I.4.68 van de Codex voor het welzijn op het werk, om elke werknemer wiens gezondheidsbeoordelingsformulier de aanbeveling bevat zo spoedig mogelijk een andere arbeidsplaats of een andere activiteit te geven, overeenkomstig de aanbevelingen van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer.

 Arbh. Luik (afd. Luik), 19 maart 2021, A.R. 19/1.221/A en 19/3.051/A

Werknemer met tijdskrediet en begin van de werkloosheidsperiode: het Hof herinnert aan het verschil in behandeling in de werkloosheids- en de RMI-regelgeving wanneer een werknemer met tijdskrediet (vermindering van de uitkeringen met 1/5e) wordt ontslagen tegen betaling van een compenserende opzeggingsvergoeding.

Zo wordt, indien de werknemer 4/5 arbeidstijd tegoed heeft, zijn opzeggingsvergoeding, berekend op basis van 4/5e  loon, pro rata berekend. Bijgevolg bestrijkt de werkloosheidsregeling een kortere periode en ontvangt de werknemer eerder een uitkering. Dit is niet het geval bij de ziekte- en ongevallenverzekering.

Socialezekerheidswetgeving

Algemeen

Arbh. Brussel, 19 januari 2021, A.R. 2018/AB/21 (Terra Laboris)

Ondergeschiktheid en bestuurder: het Hof besluit dat er sprake is van een ondergeschikt verband wanneer een bestuurder in de uitoefening van zijn functie regelmatig in zijn autonomie wordt beperkt en verplicht is voor een groot aantal zaken machtigingen te vragen, waardoor een hiërarchische verhouding ontstaat.

Arbh. Luik (afd. Verviers), 18 december 2020, A.R. 17/807/A (Terra Laboris)

Aansprakelijkheid en beheerders van een onderlinge waarborgmaatschappij: het Hof besluit dat een beheerder van een onderlinge waarborgmaatschappij niet verplicht is onderworpen aan het sociaal statuut, rekening houdend met het specifieke statuut van de onderlinge waarborgmaatschappij en met het ontbreken van activiteiten die inkomsten genereren uit de productie van goederen en/of diensten met het oog op het maken van winst.

Arbeidsongevallen

Arbh. Brussel, 16 december 2020, A.R. 2018/AB/598 (Terra Laboris)

Automatische aansluitingsbijdrage: het Hof bevestigt dat de automatische aansluitingsbijdrage van de werkgever die niet tegen het risico van arbeidsongevallen is verzekerd, geen strafsanctie is in de zin van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Derhalve kan de werkgever geen uitstel van uitvoering worden verleend.

Ziektekostenverzekering en vergoedingen

Arbh. Luik (afd. Namen), 4 maart 2021, A.R. 2020/AN/62 (Terra Laboris)

Tussenkomst van het Solidariteitsfonds: het Hof herinnert aan de grenzen van de rechterlijke toetsing van een beslissing van het college van geneesheren-directeuren van het INAMI betreffende de tussenkomst van het Bijzonder Solidariteitsfonds: het gaat om een toetsing van de externe wettigheid, waarbij wordt nagegaan of de motivering van de beslissing in overeenstemming is met de verplichtingen van het Handvest van de Sociaal Verzekerden, en - wat het toegekende bedrag betreft - of deze niet kennelijk onredelijk, onevenredig of abusief is.

Werkloosheid

Arbh. Brussel, 16 december 2020, A.R. 2018/AB/69 (Terra Laboris)

Aangifte van de inkomsten van de echtgenoot: het Hof heeft een verzoek tot nietigverklaring van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 (dat de verplichting bevat om de inkomsten van de echtgenoot aan te geven) verworpen op grond dat de minister de hem bij het koninklijk besluit van 25 november 1991 verleende machtiging had overschreden. Het hof herinnerde ook aan de bewijsregels inzake de hoogte van de uitkeringen.

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 10 maart 2021, A.R. 2020/AU/25 (Terra Laboris)

Het zoeken naar werk en arbeidsongeschiktheid: het Hof verwerpt als strijdig met het in artikel 23 van de Grondwet neergelegde standstill-beginsel de bepalingen van de koninklijke besluiten van 20 en 23 juli 2012 waarbij § 2 van artikel 59nonies van het organieke koninklijk besluit is gewijzigd - en vervolgens ingetrokken - op grond waarvan een werkloze die voor 33% duurzaam arbeidsongeschikt is, in aanmerking kan komen voor een vrijstelling van de procedure van actief zoeken naar werk.

Beroepsziekten

Arbh. Luik (afd. Luik), 21 januari 2021, A.R. 2019/AL/354 (Terra Laboris)

Niet in de lijst opgenomen ziekten in de publieke sector: het Hof herinnert aan de wettigheid van het vermoeden van blootstelling aan het risico in de publieke sector in geval van beroepsziekte, welk vermoeden geldt zowel voor ziekten die in de lijst opgenomen zijn als voor ziekten die niet in de lijst zijn opgenomen.

Sociale bijstand

Cass., 15 februari 2021, nr. S.20.0063.F (Terra Laboris)

Opvangcentrum: het Hof verduidelijkt de bepaling van het opvangcentrum in geval van verblijf in een opvangcentrum van een persoon die uit de bevolkingsregisters is geschrapt, met het oog op de toepassing van de regel van handhaving van de bevoegdheid van dit centrum wanneer de geredde persoon vervolgens achtereenvolgens en zonder onderbreking wordt toegelaten tot inrichtingen op het grondgebied van andere gemeenten.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox
Back To Top