corona permittering wolters kluwer
Skatt og Økonomiapril 05, 2020

Permittering som følge av Corona-viruset

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument

Mange opplever stor usikkerhet rundt egen og kunders virksomhet som følge av koronapandemien, bla. om det er mulig å sysselsette egne ansatte. I denne artikkelen får du informasjon om de nye permitteringsreglene.

Det er som kjent vedtatt endringer i permitteringsreglene pga. koronaviruset som gjør at arbeidsgivere får redusert lønnsplikt i forhold til tidligere. Disse reglene endres/ oppdateres fortløpende avhengig av myndighetenes pålegg om nedstenging mv. Se NAVs nettsider for oppdatert informasjon.

Varslingsfristen om permittering for arbeidsgiver er normalt 14 dager, men ved uforutsette hendelser kan denne reduseres til to dager. Dette følger av Hovedavtalen mellom LO og NHO og anses å gjelde også for de som ikke er omfattet av denne avtalen.

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsavtalen faller ikke bort ved permittering og arbeidstaker vil derfor ha rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringstiden er over. Men vær oppmerksom på at de som er permittert har en oppsigelsesfrist på 14 dager.

Permittering kan iverksettes i en sammenhengende periode (hel permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger.

Om virksomheten kan permittere som følge av koronaviruset
Selv om koronaviruset anerkjennes som et permitteringsgrunnlag er det et tilleggsvilkår at det må føre til driftsinnskrenkningen eller stans i virksomheten. Det kan for eksempel oppstå mangel på oppdrag, prosjekter kan bli utsatt og kunder eller klienter kan ta kontakt og avslutte oppdrag før tiden eller kansellere inngåtte avtaler.

Selv om virksomheten har nok å gjøre, men nøkkelansatte eller flere ansatte i virksomheten blir satt i karantene eller blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på en økonomisk forsvarlig måte. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Da må det bl.a. vurderes om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode.

Når det gjelder reduksjon av varslingsfristen til to dager, så antas det at koronaviruset må anses som en slik uforutsett hendelse som gjør at fristen kan reduseres dersom grunnlaget for virksomheten forsvinner nærmest på dagen. Men jo lenger tid det går med den situasjonen vi er i og næringsgrunnlaget forsvinner gradvis, dess mer skal nok til for å si at konsekvensene av viruset er uforutsett, slik at normalfristen på 14 dager gjelder.

Hvem som kan permitteres
Det er personer som defineres som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven som kan permitteres. Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende og kan ikke permittere seg selv.

Den som er ansatt i sitt eget aksjeselskap anses som arbeidstaker og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Men er man eneste ansatt i eget aksjeselskap og permitterer seg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.

Permitteringsvarselet
Varselet skal være datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, permitteringens lengde og hvor mange dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Hvis lengden på permitteringen er usikker, bør sannsynlig lengde angis. I disse tilfellene må spørsmålet om videre permittering drøftes med de tillitsvalgte innen én måned.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet. Er partene enige om at vilkårene for forkortet varslingsfrist er tilstede, skal det mye til for at NAV overprøver dette.

Arbeidsgiver må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med eventuelle tillitsvalgte. Partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles, f.eks. via e-post eller intranett, men blir man ikke enige, må den enkelte gis et skriftlig varsel.

I vårt Dokumentprogram (versjon 2020.2 og senere) finner du en oppdatert versjon av vår permitteringsvarselmal.

Varsel til NAV - søknad om dagpenger
Arbeidsgiver bør informere den/ de permitterte om å registrer seg som arbeidssøker og søke om dagpenger, og arbeidsgiver må selv gi melding til Nav om permitteringer.

For mer informasjon se NAVs nettsider.

Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS
Back To Top