A puding és a próbája- A Pp.-vel kapcsolatos jogalkotói elképzelések és a megvalósuló gyakorlat - Plenáris előadás

Előadók:

 • Prof. Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi tanár
 • Dr. Aszódi László mb. kollégiumvezető-helyettes, Budapest Környéki Törvényszék Polgári Kollégium

A Pp. értelmezése a bírói konzultációs testületekben – a gyakorlat alakítása vagy válasz a felmerülő jogalkalmazási kérdésekre? – Szeminárium

A Pp. új vagy korábban is hatályos rendelkezéseit két, kizárólag bírókból álló konzultációs tanácsadó testület is rendszeresen értelmezi, mely állásfoglalások a bíróságokra nem kötelezőek, de iránymutatásul szolgálhatnak a felmerülő kérdések lehetséges értelmezésével kapcsolatban. Az egyik ilyen testület a Kúria elnöke által felállított, az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület, a másik a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása (CKOT). Mindkét testület állásfoglalási nyilvánosak, valamennyi hivatásrend képviselői számára elérhetők. A szeminárium keretei között e két bírói konzultációs testület felkért tagjai mutatják be munkájukat, elemezve egy-egy aktuális jogértelmezést igénylő témakört is.

Levezető elnök: Dr. Orosz Árpád tanácselnök, kúriai konzultációs testület vezetője, Kúria

Előadások:

 1. Régi Pp. vs. új Pp. – érvek és ellenérvek egyes vitás CKOT állásfoglalásokat illetően

Az új Pp. pozitív hozadékai: egyrészt az elmúlt évtizedekhez képest a perjogi jogértelmezési kérdések a jogalkalmazás homlokterébe kerültek, másrészt az új törvény mind a régi, mind az új Pp. tekintetében a jogalkalmazókban az eljárásjog tudatosabb alkalmazását, a megszokott gyakorlat átgondolását indukálta. Sajátos módon az új Pp.-nek a régivel lényegében azonos rendelkezései felszínre hoztak számos, a korábbi jogalkalmazásban meglévő eltérő joggyakorlatot. Ugyanakkor az új Pp. jogintézményeinek, rendelkezéseinek értelmezésében nehezen szabadul a gondolkodásmód a régi perjogi szemlélettől. Ez az átmeneti helyzet mindkét kódex vonatkozásában a jogfejlesztés és jogegység irányába hathat hosszabb távon, jelenleg azonban néhány kérdésben a szakma megosztott. Az előadás néhány olyan témával kapcsolatos CKOT állásfoglalást elemez, amely a testületben heves vitákat keltett és azóta sem jutott nyugvópontra.

Előadó: Dr. Zsitva Ágnes LL.M. kollégiumvezető-helyettes, Székesfehérvári Törvényszék

 1. Az ítélkezési gyakorlat újabb forrása: a Kúria Konzultációs Testületének állásfoglalása

Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó testület működése és szerepe az ítélkezési gyakorlat alakításában

Az ideális, helyes jogról alkotott elképzelésünk még mindig nagyjából ugyanaz, mint mondjuk 1952-ben vagy akár 1911-ben volt. Az elmúlt száz évben eljárási jogi ismereteink sem estek át drasztikus változásokon. Lehet, hogy a XX. század egyik legnagyob eljárásjogi tudósának, Plósz Sándornak el kellene magyarázni a Strassbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságát, az előzetes döntéshozatali eljárást vagy a perkoncentrációt, de a többi eljárásjogi intézménnyel valószínűleg jól elboldogulna. Ennek alapján – jogászokként – bízhatunk-e abban, hogy amit eddig tanultunk és gondoltunk a perjogról, elegendő alap lesz-e az új Pp. szabályainak befogadásához és értő alkalmazásához?

Egy új kódex által alkotott fogalmaknak minél előbb valamilyen körülhatárolt jelentést kell tulajdonítani, mert enélkül a bizonytalan tartalmú fogalmak hivatkozási alapul szolgálnak majd a bíróság eljárásának utólagos kifogásolásához.

Mivel a jogszabályok értelmezése végső soron a bíróságok feladata, ezek a jogi szabályozásból eredő bizonytalanságok elsősorban úgy kerülhetőek el, ha a bírói kar az átgondolt, egységes jogértelmezésre törekszik. Ha ezekben a kérdésekben a joggyakorlat kaleidoszkópszerű változatossága alakul ki, az végső soron a bíróságokkal szembeni bizalmat ássa alá, befelé pedig a hatályon kívül helyezések tömegessé válását, a peres felek általános elégedetlenségét válthatja ki. Mert miből gondoljuk, hogy ami nekünk sem világos fogalom, az másnak – laikusnak vagy jogi képviselőnek – egyértelmű lesz?

A Kúria elnöke az előbbi célok érdekében konzultációs testület felállításáról rendelkezett, amelynek az a feladata, hogy az új Pp. értelmezési nehézségeket jelentő rendelkezéseit megvitassa, a gyakorlat által felvetett kérdéseket megválaszolja.

A testületet dr. Orosz Árpád, a Polgári Kollégium volt kollégiumvezető-helyettese, kúriai tanácselnök vezeti. Tagjai a bírói kar minden ítélkezési szintjéről érkező, gyakorló bírák.

A bíróságokra nem kötelező erejű ajánlásokat megfogalmazó testület szoros kölcsönhatásban működik az ítélkezési gyakorlatot ugyancsak jelentősen formáló Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásával. Az előadás e sajátos együttműködés jellemzőit, előnyeit, a Konzultációs Testület véleményformálásának szempontjait mutatja be néhány állásfoglalás példáján keresztül.

Előadó: Dr. Kovács Helga Mariann tanácselnök, Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium

 1. Az új Pp. hatályosulása – bíróságok szakmai testületei és állásfoglalásaik

Bíróságok felkészülése

 • tananyag – kommentár – benchbook
 • előadások – podcastok (CooSpace)
 • hatályosulást támogató OBH Munkacsoport és helyi szakmai műhelyek
 • Civilisztikai Kollégimvezetők Országos Tanácskozásai (CKOT)
 • Kúria Konzultációs testülete (csak említés szintjén)

A CKOT-k munkamódszere és állásfoglalásaik

 • problémák becsatornázása – előkészítés – tanácskozás – döntéshozatal – közzététel
 • általános következtetések a Pp. és annak értelmezési gyakorlata köréből

A CKOT jogegységesítő és a bírói támogató szakmai munkájának példákon keresztül történő bemutatása

 • ideiglenes intézkedés soron kívülisége – a Pp. módosítása
 • a joggyakorlat egységesítést célzó egyhangú döntések és tapasztalataik
  • pozitív példák és hozadékai (visszautasítás – hiánypótlás és anyagi pervezetés)
  • miért volt fontos?
 • hogyan tovább?

Előadó: Dr. Virág Csaba LLM tanácselnök, Fővárosi Ítélőtábla

Családjogi perek a gyakorlatban – a Pp. személyi állapottal kapcsolatos perekre gyakorolt hatása

A Pp. által bevezetett osztott perszerkezet, a keresetlevélre, ellenkérelemre, viszontkeresetre vonatkozó új szabályok sajátos problémákat generáltak a nagy számban előforduló, az ember legszemélyesebb jogviszonyait tárgyaló családjogi perekben, így különösen a házassági perekben és a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben. A szeminárium aktualitását adja, hogy a Pp. 2019 júliusi módosításának fókuszában a személyi állapotot érintő perek állnak, melyek számos olyan rendelkezést vezetnek be, amelyek alkalmasak arra, hogy a jogalkalmazásban jelentkező problémákat kiküszöböljék. A szeminárium előadói a családjog elismert gyakorló szakemberei, akik bírói és ügyvédi oldalról egyaránt bemutatják a családjogi jogalkalmazás kihívásait.

Levezető elnök: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa, egyetemi tanár

Előadók:

 • Dr. Subasicz Éva ügyvéd, a MJE Családjogi Szakosztályának elnöke
 • Dr. Kristófné Dr. Kontra Erzsébet csoportvezető bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság
 • Dr. Kozák Henriett bíró, Fővárosi Törvényszék

Perszimuláció I. Perfelvételi tárgyalás

A perszimuláció a perfelvételi tárgyalást mutatja be egy gazdasági tárgyú perben. A tárgyaláson többek között a következő témák kerülnek terítékre: keresethalmazat kezelése, keresetváltoztatás és ellenkérelem változtatás, releváns, nem releváns tények megváltoztatásának kérdése, új bizonyítási indítványok, viszontkereset és beszámítás, késedelmes nyilatkozattétel miatti bírságolás, anyagi pervezetés, bizonyítás lehetősége a perfelvétel során, szakértő bevonása az eljárásba, perfelvétel lezárása.

Perszimuláció II. Érdemi tárgyalás

A perszimuláció második része az első perszimuláció érdemi tárgyalását modellezi. Ennek során a tanú- és szakértői bizonyítás eljárásjogi vonatkozásai kerülnek reflektorfénybe, különösen a kereset- és ellenkérelem változtatás lehetőségei a tanú vallomása alapján, illetve az utólagos bizonyítás, valamint a szakértői vélemény aggályosságának problémaköre.

Résztvevők:

 • Dr. Abért János bíró, Székesfehérvári Törvényszék
 • Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens, Wallacher Ügyvédi Iroda, MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság, PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
 • Dr. Tamási Artúr ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
Back To Top